มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) 25/03 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6435247001
นางสาววนัสพร สังข์ป้อม

6435247002
นางสาววรากร แก้วใส

6435247003
นายจิรพัชร จันทร์อินทร์

6435247004
นายณัฐชนน ทองดี

6435247005
นายณัฐวุฒิ สุดแจ้ง

6435247006
นายปรัชญา ภาคนอก

6435247007
นายพีรวัส เขตกัน

6435247008
นายภัทรชัย ฉิมวิหค

6435247009
นายยุทธศาสตร์ เสนารักษ์

6435247010
นายวัชระ กลางกระโทก

6435247011
สิบตรีสทารัชว์ โพธิ์ชัยรัตน์

6435247012
นายลิปปนันท์ ฤกษ์อุดม

6435247013
นายนาวิน พิษณุนาวิน