มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) 25/04 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6435272001
นายเกรียงไกร ยอดยิ่ง

6435272002
นายณภ พะวงศ์

6435272003
นายณัชพล แก้ววงษ์มา

6435272004
นายณัฏฐ์ปวินท์ ไวยุวัฒน์

6435272005
นายธีรภัทร ไทยดี

6435272006
นายปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย

6435272007
นายพสธร คันทะมาลา

6435272008
นายภาณุพงศ์ วัฒนศรีรังกุล

6435272009
นายภูริภัทร ดีวงค์ตระกูล

6435272010
นายรุ่งโรจน์ สังข์ขำ

6435272011
สิบโทวรเมธ หินอ่อน

6435272012
นายวิณัฐ มัชฌิมา

6435272013
สิบเอกสุทธิเกียรติ แข็งแรง

6435272014
นายอนุพงศ์ กุดั่น

6435272015
นายอัมรินทร์ ดีสม

6435272016
นายอุดม โนรี

6435272017
นายวิศิวัฒน์ พรรณา