มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) 25/06 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6435242001
ร้อยตำรวจเอกหญิงกิ่งแก้ว สำรวยรื่น

6435242002
นางสาวแก้วตา ศรบุญทอง

6435242003
นางสาวจันจิรา จ่าแดง

6435242004
นางสาวจินต์นิภา ตรีปัญญา

6435242005
นางสาวณิชารีย์ ขำเกิด

6435242006
นางธนิดา จันรีธนา

6435242007
นางสาวนิธิพร โนนทิง

6435242008
นางสาวเพชราภรณ์ พิลึก

6435242009
นางสาววณัศนันท์ กันปล้อง

6435242010
นางสาวเวธนี บำรุงผล

6435242011
นางอภินลดา แสนศรี

6435242012
นายธีรพงศ์ จันคง

6435242013
นายพนัส โพธิ์เส็ง

6435242014
นางสาวชลธิชา จันทร์มณี

6435242015
นางสาวภัทรวดี เล่าทรัพย์