มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 25/02 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6435250001
นางสาวพันพลอย พรหมอินทร์

6435250002
นางสาววิสารักษ์ วงศ์ประดิษฐ์

6435250003
นายกมลภพ เอี่ยมทอง

6435250004
นายกิตติศักดิ์ ไชยสถาน

6435250005
นายขจรศักดิ์ เอี่ยมชัย

6435250006
นายคเชนทร์ เฟื่องปราง

6435250007
นายเจนณรงค์ แก้วสา

6435250008
นายเจษฎา ชัยเอิก

6435250009
สิบตรีชัยมงคล วงศ์กาปิน

6435250010
นายณัฐดนัย สิทธิวงศ์

6435250011
นายณัฐพงศ์ พัว

6435250012
นายธนชัย พิษณุนาวิน

6435250013
นายธนดล ธรรมกุ

6435250014
นายธวัชชัย บุตรสน

6435250015
นายธวัฒน์ธนากร สุทธิ

6435250016
นายธิติ ฉิมจิ๋ว

6435250017
สิบตรีธีรนันท์ วงศ์กูล

6435250018
นายนิระวัฒน์ เกษพานิช

6435250019
นายพิพัฒน์ ปานจันทร์

6435250020
นายภควันต์ รัตนา

6435250021
นายภานุเดช แก้วทา

6435250022
นายภานุวัฒน์ พรมตุ้ม

6435250023
นายเมธัส เงินบำรุง

6435250024
นายรัชตนันชัย กีรตินพคุณ

6435250025
นายศุภกร บัวเกตุ

6435250026
นายศุภณัฐ คงยอด

6435250027
นายสุธินันท์ เรืองขำ

6435250028
นายอัครเดช ชูเมือง

6435250029
นายภานุพงษ์ ผุยผง

6435250030
นายชนกร เกิดยิ้ม

6435250031
นายธีรวัฒน์ สายเชื้อ