มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 25/01 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6435252001
นางสาวชุติกาญจน์ ศรีดี

6435252002
นางสาวปานตะวัน สุนันตาวงค์

6435252003
นายกิตติทัต เพียสำบ้อ

6435252004
นายกิตติพงษ์ ทับทิมเขียว

6435252005
นายจารุกิตติ์ บานเช้า

6435252006
นายเจษฎา แก้วกงพราน

6435252007
นายฉัตรชัย ครุธหนู

6435252008
นายไชยพศ นุชรุ่งเรือง

6435252009
นายณฐวัฒน์ ศิรวงษ์สุวรรณ

6435252010
นายณัฐพนธ์ พินิตตานนท์

6435252011
นายณัฐพล แสงประเสริฐ

6435252012
นายณัฐวุฒิ ตาลป็อก

6435252013
นายธนภัทร กลีบลำดวน

6435252014
นายเบญจพล จูเปีย

6435252015
นายพงษ์บดินทร์ ทองมูล

6435252016
นายพัชรพล โพธิ์หิรัญ

6435252017
นายมณฑลวัฒน์ ตรีสงฆ์

6435252018
นายรังสรรค์ โกกิจ

6435252019
นายวราวุธ ต่ายคง

6435252020
นายวสุรัตน์ จรุ่งแก้ว

6435252021
นายศุภฤกษ์ คล้ายแก้ว

6435252022
นายสุขสันต์ ถาวรศักดิ์

6435252023
นายสุวิชัย ทับชุ่ม

6435252024
นายอดิศร เกื้อกูล

6435252025
นายอภินันท์ ฉวีจันทร์

6435252026
นายอภิวัฒน์ ทองทุม

6435252027
นางสาวรวีวัณย์ ประวรรณ

6435252028
นางสาวธิติญา นิ่มนวล