มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 25/51 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6436116001
นางสาวกนกวรรณ พิรณฤทธิ์

6436116002
นางสาวกุลิสรา กลิ่นเกตุ

6436116003
นางสาวครองขวัญ เกตุพงษ์

6436116004
นางสาวฐิติมา ภารังกูล

6436116005
นางสาวธมลวรรณ สังข์สุวรรณ

6436116006
นางสาวนันทกานต์ ก้อนทอง

6436116007
นางสาวเนรัญชลา บุญเมือง

6436116008
นางสาวพริมมธุรา สุขศิริบุญญาคมน์

6436116009
นางสาวพลอยชมพู เพ็ญสุภา

6436116010
นางสาวภรณ์ชนก พุ่มอ่ำ

6436116011
นางสาวมนต์นภา บัวอินทร์

6436116012
นางสาวเมฆขลา นัยเนตร

6436116013
นางสาวรมณียา อุ่นเต่า

6436116014
นางสาวรักกมล เดี่ยวสายชล

6436116015
นางสาวสรัลดา จันทะโก

6436116016
นางสาวสิริยากร วิรุฬน์ธนกิจ

6436116017
นางสาวสิริยานันท์ พูนแบน

6436116018
นางสาวสุลีวัลย์ เกิดผล

6436116019
นางสาวอรอนงค์ กำเงิน

6436116020
นางสาวอินทิรา เกษสุมา

6436116021
นายคณดนตร์ วาทยกุล

6436116022
นายคณัสนันท์ กันทอง

6436116023
นายณัฐชพงศ์ เทียบตา

6436116024
นายณัฐวุฒิ สระทองอินทร์

6436116025
นายประกาศิต พรมสอน

6436116026
นายพีระโรจน์ รพีนิพนธ์

6436116027
นายไมตรี โปร่งนุช

6436116028
นายวรเชตษ์ ศรีบรรเทา

6436116029
นายศักดิ์ดา ภู่ยิ้ม

6436116030
นายอภิรักษ์ ไทยพยัพ