มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 25/52 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6436116031
นางสาวกรรณภัทร ตุลพงศ์

6436116032
นางสาวกาญจนา ดีเพ็ชร์

6436116033
นางสาวจริยา บัวหลวง

6436116034
นางสาวณัฐวรรณ แจ่มใส

6436116035
นางสาวณัฐวรา พุ่มเกตุ

6436116036
นางสาวทัศนีวัลย์ อินทิรัก

6436116037
นางสาวนิศารัตน์ พิมเชื้อ

6436116038
นางสาวปวีณา พุ่มไม้

6436116039
นางสาวปาณิสรา มูลประเสริฐ

6436116040
นางสาวมณีนุช มีคำ

6436116041
นางสาวรัตนาวดี จันทร

6436116042
นางสาวลภัสต์ริภา ภาคย์พระนาม

6436116043
นางสาวลลิตา เรืองกรธนากูล

6436116044
นางสาววรรณิภา จันทร์ศรี

6436116045
นางสาววิทิตา สีตะสุต

6436116046
นางสาวศศิธร ยอดนุ่ม

6436116047
นางสาวศุภักษร มั่นคง

6436116048
นางสาวสายธาร โพธิ์ทอง

6436116049
นางสาวสุจิรา ทาสุข

6436116050
นางสาวสุชาดา เพชรสารพรม

6436116051
นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์แจ้ง

6436116052
นางสาวสุมาลี อินทุภูติ

6436116053
นางสาวอรวรรณ ขันตี

6436116054
นายไกรลาศ แนบเนียร

6436116055
นายธวัชร์ ม่วงวงษ์

6436116056
นายนภดล จำไป

6436116057
นายนิทัศน์ ท้วมวงษ์

6436116058
นายวรวิช หล้าจังของ

6436116059
นายสาริศ กาญจนประเทศ

6436116060
นายอภิสิทธิ์ หัดไทยทระ