มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 25/53 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6436116061
นางสาวกัญญารัตน์ สังข์ท้วม

6436116062
นางสาวกัลยดา ยอดวัน

6436116063
นางสาวเกสิณี พอเณร

6436116064
นางสาวชลิตา สอนจันทร์

6436116065
นางสาวณัฐวรา อินแนน

6436116066
นางสาวนลพรรณ ขาวทรงธรรม

6436116067
นางสาวนาถจรินทร์ สุวรรณเสน

6436116068
นางสาวเบญจพร น้อยเทียน

6436116069
นางสาวพิชชาภรณ์ มูลเมือง

6436116070
นางสาวพิไลวรรณ ปุ่นพันปี

6436116071
นางสาวภาพิต เหมือนรุ่ง

6436116072
นางสาวภาวิณี จันทร์เทศ

6436116073
นางสาวมัลลิกา ขันคำนันต๊ะ

6436116074
นางสาวโยธากา วงษา

6436116075
นางสาวรัชฎาพร สิงหเดช

6436116076
นางสาวรัชนก อยู่เลิศลบ

6436116077
นางสาววรลักษณ์ ทั่งอินทร์

6436116078
นางสาวสุชาดา ชุมแสง

6436116079
นางสาวสุพรรณี หิรัญวัชรา

6436116080
นางสาวสุพิชชา เกตุแจ่ม

6436116081
นายกฤษณชัย ทองรัตน์

6436116082
นายกฤษดา อุ่นเมือง

6436116083
นายครรชิต ทั่งจันทร์

6436116084
นายจัฎตุรนต์ อ่อนภูงา

6436116085
นายพงศ์ปณต ทักคุ้ม

6436116086
นายพรเทพ แร่นาค

6436116087
นายพันธ์ศักดิ์ ตาลเตี้ย

6436116088
นายภูริชญ์ พูลละวาน

6436116089
นายวีระ ขัตติยะ

6436116090
นายเอกภพ กาศสมบูรณ์