มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 25/54 กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6436116091
นางสาวจุตฑามาศ คุ้มวงษ์

6436116092
นางสาวชลธิชา สิทธิโชติ

6436116093
นางสาวชัญญานุช ใจปัญญา

6436116094
นางสาวฐิติมา ลีลาคุณากร

6436116095
นางสาวณัฐกุลปิยา กองคำ

6436116096
นางสาวดวงเดือน เดชะผล

6436116097
นางสาวทิพวรรณ พัวเฮง

6436116098
นางสาวเนตรชนก เพ็งสว่าง

6436116099
นางสาวบุญธิดา แซ่จัน

6436116100
นางสาวพัชริดา แก่นเกตุ

6436116101
นางสาวยุพิน สุนทอง

6436116102
นางสาวฤทัยรัตน์ ทิมมี

6436116103
นางสาววรรษมน คร้ามสมอ

6436116104
นางสาวสุชาดา บริรัตน์

6436116105
นางสาวสุภัสสร แจ้งอ่วม

6436116106
นางสาวสุภาพร คงสังข์

6436116107
นางสาวอนันตญา เลือกหา

6436116108
นางสาวอภิญญา ลุงคะ

6436116109
นางสาวอรพรรณ อ่ำพรม

6436116110
นางสาวอาภัสรา ทัศนมาศ

6436116111
นางสาวอารีรัตน์ รามสูต

6436116112
นายจิรนนท์ แก้วมาลัยทิพย์

6436116113
นายเฉลิมชัย ยิ้มแย้ม

6436116114
นายฐนฎล ประเสริฐดี

6436116115
นายธนะวุฒิ พรมทับ

6436116116
นายธิติวุฒิ อินทร์ขำ

6436116117
นายเนตรตะวัน เทียนบุตร

6436116118
นายปัณณวัฒน์ เจียรใจรักษ์

6436116119
นายยุทธนา อุดทา

6436116120
นายศรายุทธ ม่วงประเสริฐ