มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6467101001
นางสาวกนกเรขา ชีนาวุธ

6467101002
นางสาวธมนวรรณ คำจริง

6467101003
นางสาวนันทิยา รอดเทศ

6467101004
นางสาวนิศามณี พงพันธ์

6467101005
นางสาวเพ็ญพิชชา ขำเขียว

6467101006
นางสาวเยาวลักษณ์ เกิดช้ำ

6467101007
นางสาววิภาวี พูลทวี

6467101008
นางสาวศรีประภา ฮองต้น

6467101009
นางสาวสินาภรณ์ บุญเลิศฤทธิ์

6467101010
นางสาวสุภัสสรา เทียมแก้ว

6467101011
นางหนึ่งฤทัย มากก้อน

6467101012
นายเกริกฤทธิ์ จันรุน

6467101013
นายนพัฒกรณ์ พรมอ่อน

6467101014
นายวรุฒ พวงพันธ์

6467101030
นายวัชร กล่อมเสียง