มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) แผน ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6467101015
นางกันต์ฤทัย งานวิชา

6467101016
นางสาวนาขวัญ สุรนันท์

6467101017
นางสาวพัชริดา บัวสิงห์

6467101018
นางสาวภักดิ์ธิดา วงค์สวัสดิ์

6467101019
นางสาวยุพเรศ นนท์ศรี

6467101020
นางสาววิภาวี ภูมิประเทศ

6467101021
นางสาวศุภิสรา คุณาวิวัฒน์

6467101022
นางสาวอรุณรัตน์ ชะยันโต

6467101023
นายกนต์ธร จูจันทร์

6467101024
นายชเนศร์ ศรีวิชัย

6467101025
นายธัชชัย ตาลตา

6467101026
นายธีรรุจน์ เมืองเหลือ

6467101027
นายบรรณวิทย์ กึดก้อง

6467101028
นายภิญโญ บัวภา

6467101029
นายอภินันท์ โพธิ์กันทา