มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6467121001
นางสาววรรณนิภา มะณีธรรม

6467121002
นางสาวสุดารัตน์ นวนวิใจ

6467121003
นายเจนณรงค์ ศรีทิพย์

6467121004
นายธนากร เหลืองสราญกุล

6467121005
นางสาวณัฐธญา เขียวอุบล

6467121006
นางสาวปวิตรา อรุณเขต

6467121007
นางสาวสุจิตรา อิ่มกระจ่าง

6467121008
นายนัฐพล ปานอยู่

6467121009
นายกฤษณะ บัวขาว