มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (Educational Research and Evaluation) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6467124001
นางสาวภาวิดา มหาวงศ์

6467124002
นางสาวชนิสรา วิทยารมย์

6467124003
นางสาวลินดา สีสง

6467124004
นางสาวอณันริกา เนียมแก้ว

6467124005
นายการุณ อุปโภค