มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6467208001
นางสาวรัตนาภรณ์ ปานทุ่ง

6467208002
นายรามณรงค์ สีบุตรา

6467208003
นายวิทวัฒน์ ยินดี

6467208004
นางสาวณัฐกานต์ มธุพจน์

6467208005
นางสาวรุ่งอรุณ ช้างบุญ

6467208006
นางสาวพิมพ์ประภา อ่อนมิ่ง