มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บริหารธุรกิจ (Business Administration) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6467623001
นางสาวกนกวรรณ แก้วแกม

6467623002
นางสาวจีรวรรณ สุทธการ

6467623003
นางสาวจุฬาพัฒน์ สิ่วหงวน

6467623004
นางสาวญานิศา สุวรรณหงษ์

6467623005
นางบุญศิริ สุทธิกาญจน์กุล

6467623006
นางเบญจมาศ วงศ์พุฒิ

6467623007
นางสาวละดาวัลย์ จันทโชติ

6467623008
นางสาวลัดดา อินต๊ะใจ

6467623009
นางสุรัตนา ศรีจันทร์กิจ

6467623010
นางสาวอธัญธิณัฐ โพธิ์ทอง

6467623011
นางสาวอภิญญา สุขเย็น

6467623012
นางสาวอัยการ บัวเทศ

6467623013
นายเผด็จ จำนงค์

6467623014
นายอิศรุต คุณประสาท

6467623019
นางสาวถมทอง เผือกอ่อน