มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บริหารธุรกิจ (Business Administration) แผน ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6467623015
นางสาวนวพร ศรีวังคำ

6467623016
นางสาวปุณยาพร เชื้อจีน

6467623017
นางสาวพิชชากร เสริมสุข

6467623018
นายศุภวุฒิ กุลวิศว

6467623020
นางปรัชญาณี ศรีจอมขวัญ

6467623021
นางสาวเปมิกา บัวทองจันทร์

6467623022
นายเจตน์ เลิศจรูญวิทย์