มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6467422001
นางสาวชิดชนก ชัยวัฒน์ตระกูล

6467422002
นางสาวนฤมล กุมภาพันธ์

6467422003
นายวัชรพล อรุณรัตน์

6467422004
นายศักดิ์ดา เอี่ยมชัย

6467422005
สิบเอกอนุวัฒน์ ชมภูปัญญา