มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ แผน ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6467422006
นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู

6467422007
นางสาวฐิตาภา จันทโรจน์

6467422008
นางสาวณัฐชยา ศรีจอมขวัญ

6467422009
นางสาวประอรรัตน์ รอดบำรุงโชติสิน

6467422010
นางปรางทิพย์ กระตุฤกษ์

6467422011
นางปาริชาติ ละดาไส

6467422012
นางสาวพลอยชมพู ทับเอม

6467422013
นางสาวมณีนุช จุ้ยเอี่ยม

6467422014
นางศรสวรรค์ ราบบำเพิง

6467422015
นางสาวศิรประภา รอดแก้ว

6467422016
นางสาวศุภวรรณ คงเสมา

6467422018
นางสาวสุธินี บุญยงค์

6467422019
นางสาวไอรดา โตเทศ

6467422020
นายจิรเมธ จันทโชติ

6467422021
นายจิรัฏฐภัทร ทราฤทธิ์

6467422022
นายณัฐภาคย์ ดอกไม้

6467422023
ว่าที่ร้อยตรีธีรพล เขียวเหลือง

6467422024
นายนพพล อินทรีย์

6467422025
นายปราโมทย์ ลีสินลา

6467422026
พันจ่าอากาศเอกไพฑูรย์ สนสาย

6467422027
สิบเอกรัฐภูมิ มีศิริ

6467422028
นายวราวุฒิ บานเย็นงาม

6467422029
นายภณธศร ปุ๊ดหน่อย

6467422030
นายสุทธิเดช โคกน้อย

6467422031
นายสุรพงษ์ ปราบปราม

6467422032
นายอดิศักดิ์ โสขุมา

6467422033
นางกิติยรัตน์ จันทร์หอม

6467422034
นางสาวณัฎฐณิชา คุ้มยิ้ม

6467422035
นางนภัสนันท์ บุญจุ้ย

6467422036
นางสาวปาณิสรา นาเลิศ

6467422037
นางสาววราภรณ์ ผ่องอ่วย

6467422038
นางสาวสุรีย์พร สลับสี

6467422039
นางสาวอารีรัตน์ แก่นลืม

6467422040
ร้อยตรีณภัทร พ้นภัย

6467422041
นายวีรวัฒน์ วรสิริวัฒนนนท์

6467422042
นายศุภฤกษ์ ริมใหม่

6467422043
พันตำรวจตรีนครินทร์ จันทรมณี

6467422044
ร้อยตำรวจโทจิรกร เจียมสกุล

6467422045
นายกล้าณรงค์ แสนพะเยาว์