มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (Educational Research and Evaluation) แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6469124001
นางสาวนริศรา แสงจันทร์

6469124002
นางสาวปณณภา วรชนานันท์

6469124003
นางปาริฉัตร ผูกจิตร

6469124004
นายกล้าหาญ พิมพ์ศรี

6469124005
นายศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด