มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6469422001
นางสาวศศิวิมล คำเมือง

6469422002
นางสาวสระเกตุ ปานเถื่อน

6469422003
พระมหาชีวิน พุทธา

6469422004
นายธีรดนย์ คงสิทธิ์รัตนตระกูล

6469422005
นายเผ่าพันธุ์ ดอกมะลิป่า

6469422006
นายสยาม เจติยานนท์

6469422007
นายอภินันท์กิตติ์ ด่านเจริญกิจกุล

6469422008
นางสาวพนาวัน เปรมศรี

6469422009
นางสาววรรณวิภา ไตลังคะ

6469422010
นางสาววาธิณี วงศาโรจน์

6469422011
นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์

6469422012
นางสุกัลยา ประจิตร

6469422013
นายดำรงค์ ทองศรี

6469422014
นายพงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ

6469422015
นายมานิตย์ ศรีไพร

6469422016
นายวิชิด ประภาษา

6469422017
นายอนุพันธ์ เรืองพรวิสุทธิ์

6469422018
นายอนุวัฒน์ ทองแสง

6469422019
นายอุดม หมีเทศ

6469422020
นางสาวปุณณดา ทรงอิทธิสุข

6469422021
นายทนง มั้นนุช

6469422022
นางสาวกรรณิการ์ ไกรกิจราษฎร์

6469422023
นายวันชัย บุษบา

6469422024
จ่าเอกกิตติพล บัวทะลา