มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บริหารธุรกิจ (Business Administration) แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2564

6469623001
นางสาวนันทกานต์ ศรีปลั่ง

6469623002
นางสาวปุณฑริกา สุคนธสิงห์

6469623003
นางสาวพิมพ์พร เกษดี

6469623004
นางสาวอมรวรรณ ตรีเนตร

6469623005
นายชัชากร คัชมาตย์

6469623006
นายพรพิพัฒน์ เนียมสกุล

6469623007
นายธนัชพร หาได้

6469623008
นายศรายุทธ คชพงศ์

6469623010
นางพรรษพร เครือวงษ์

6469623011
นางสาวนงลักษณ์ จิ๋วจู

6469623012
ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์