สมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

    ข้อมูลผู้สมัครเรียน    
    
กรุ๊ปเลือด :
A     B     AB     O    


สถานภาพของผู้สมัคร :
โสด     สมรส     สมรสไม่จดทะเบียน     หย่า     หม้าย    

 ความพิการ :             ไม่มีมีความพิการ      มีความพิการ        ***เฉพาะผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเท่านั้น

    ข้อมูลหน้าที่การงาน


สถานะการทำงาน :             ปัจจุบัน "ว่างงาน"      ปัจจุบัน "ทำงาน"     

ปี เดือน

 
 
 
    ข้อมูลสถานศึกษา/สาขาที่สมัคร

 
 

 

  ปริญญาโทภาคปกติ         แผน ก (ก1)         แผน ก (ก2)         แผน ข      
  ปริญญาโทภาคพิเศษ         แผน ก (ก1)         แผน ก (ก2)         แผน ข      
  ปริญญาเอกภาคปกติ         แผน 2 (2.1)      
  ปริญญาเอกภาคพิเศษ         แผน 2 (2.1)         แผน 2 (2.2)         แผน 1.1         แผน 2.1         แบบ 1(1.1)      

 


    บุคคลอ้างอิง 
 

    หลักฐานแนบเอกสาร
 

  สำเนาปริญญาบัตร

  ใบรับรองคุณวุฒิ

  ใบรายงานผลการเรียน

  รูปถ่ายขนาด  1 นื้ว 1 รูป

  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  สำเนาบัตรข้าราชการ

  สำเนาทะเบียนบ้าน

  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ถ้ามี)

  สำหรับหลักสูตรการศึกษาปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบถึงวันที่ยื่นคำร้องของสมัครเข้าศึกษา

  อื่นๆ(ถ้ามี)