คู่มือปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
รูปแบบการเสนอหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ตัวบ่งชี้ .doc
ตัวบ่งชี้ .pdf
แบบฟอร์ม มคอ.3
แบบฟอร์ม มคอ.4
แบบฟอร์ม มคอ.5
แบบฟอร์ม มคอ.6
แบบฟอร์ม มคอ.7
แบบมคอ.2 บัณฑิตศึกษา ปรับปรุง วันที่ 25 ตุลาคม 2554
แบบมคอ.2 ป.ตรี ปรับปรุง วันที่ 25 ตุลาคม 2554
แบบรายงาน มคอ.02
แบบรายงาน มคอ.03
แบบรายงาน มคอ.04
แบบรายงาน มคอ.05
แบบรายงาน มคอ.06
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2550
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
เคมี
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถิติประยุกต์
วิทยาศาตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีสากล

ปรับปรุง วันที่ 15 มิถุนายน 2554