เข้าสู่ระบบ e-Services [บันทึกประวัติส่วนตัว] มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รหัสประจำตัวนักศึกษา :
รหัสผ่าน(ใส่วันเดือนปีเกิด) :
เมื่อนักศึกษากรอกประวัติส่วนตัวเสร็จแล้วสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่ [สำหรับภาคปกติ]
และ ที่นี่ สำหรับภาคกศ.ปป. [จ-ศ] ,[ส-อ] และ ป.โท

Copy Right © กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม All Rights Reserved.
มีคำแนะนำหรือปัญหาในการใช้งานติดต่อ Email: wrs15@hotmail.com , phak_ra@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-5526-7100