EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  

คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา , Download และแนะนำการเขียนคำร้อง


แบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


คำถามที่พบบ่อย

นักศึกษาสามารถย้ายสาขาวิชาเมื่อเรียนครบหนึ่งปีการศึกษาแล้ว และย้ายได้เพียงคนละหนึ่งครั้งเท่านั้น ต้องไม่ติด F และติด I เกรดเฉลี่ยรวมหนึ่งปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00 คุณสมบัติอื่นๆแล้วแต่สาขาวิชาจะกำหนดเงื่อนไขมา


การเขียนคำร้อง

การขอรักษาสภาพ : เป็นกรณีที่นักศึกษายังไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียน และประสงค์ขอรักษาสภาพในภาคเรียนหนึ่งๆ
การคืนสภาพนักศึกษา : เป็นกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง แต่ยังไม่ครบจำนวนภาคเรียน ตามข้อ 22.3 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549

การรักษาสภาพ
นักศึกษาภาคปกติ

นักศึกษาภาคกศ.ป.ป.

ขั้นตอนการเขียนคำร้อง

 1. นักศึกษาเขียนคำร้อง และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็น
 2. นักศึกษายื่นคำร้องที่กองบริการการศึกษาเพื่อให้งานประมวลผลการศึกษาเสนอนายทะเบียน
 3. เสนอผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาพิจารณาอนุมัติ
 4. นักศึกษานำคำร้องที่พิจารณาแล้วชำระเงินที่กองคลัง
 5. นักศึกษาส่งคำร้องคืนที่กองบริการการศึกษาพร้อมทั้งแสดงใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้งานประมวลผลการศึกษาดำเนินการต่อไป (ถ้านักศึกษาชำระเงินลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้วก็ไม่ต้องชำระเงินค่าคืนสภาพ)
 6. การรักษาสภาพต้องกระทำให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียน มิฉะนั้นจะหมดสภาพการเป็นนักศึกษา

การขอถอนรายวิชา : การขอถอนรายวิชาต้องกระทำให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด (ถอนภายหลังระยะเวลาการถอน จะได้รับอักษร W)

ขั้นตอนการเขียนคำร้อง

 1. นักศึกษากรอกรายละเอียดในคำร้องให้ถูกต้องและสมบูรณ์
 2. เสนออาจารย์ผู้สอนลงนามอนุมัติ
 3. เสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้ความเห็น
 4. เสนอนายทะเบียนพิจารณา
 5. เสนอผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

       การขอเทียบรายวิชาเพื่อยกเว้นการเรียนในวิชานั้น หมายถึง การนำหน่วยกิตของรายวิชาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาอื่นที่ได้ศึกษามาแล้ว ซึ่งมีเนื้อหาสาระและความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกัน และได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า “C” หรือ “P”

ขั้นตอนการเขียนคำร้อง

 1. นักศึกษากรอกข้อความให้สมบูรณ์ โดยระบุวิชาเก่าและรายวิชาที่ขอเทียบ พร้อมแนบใบรายงานผลการเรียน ( Transcript ) และคำอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบ
 2. เสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็น
 3. เสนอประธานสาขาวิชา พิจารณาให้ความเห็น
 4. เสนอคณะพิจารณาและสั่งการ
 5. นำคำร้องมายื่นที่กองบริการการศึกษา เพื่อเสนอต่อนายทะเบียนและผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาพิจารณาอนุมัติ
 6. นักศึกษานำคำร้องที่ได้รับอนุมัติแล้วไปชำระเงินที่กองคลัง
 7. ส่งคำร้องคืนที่กองบริการการศึกษาเพื่อให้งานประมวลผลการศึกษาดำเนินการต่อไป

       การโอนผลการเรียน หมายถึง การนำหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรวิทยาลัยครู หรือหลักสูตรซึ่งอนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
       เงื่อนไขการโอน ต้องโอนผลการเรียนทั้งหมดทุกรายวิชา โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิต ผู้โอนต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษาด้วยการประเมินผลการเรียน หรือความประพฤติเสียหาย

ขั้นตอนการเขียนคำร้อง

 1. นักศึกษากรอกรายละเอียดในคำร้องให้ครบถ้วน และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็น โดยแนบใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และต้องกระทำให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
 2. นักศึกษานำคำร้องมายื่นที่กองบริการการศึกษา เพื่อให้งานประมวลผลการศึกษาเสนอต่อนายทะเบียน
 3. เสนอผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาพิจารณาอนุมัติ
 4. นักศึกษานำคำร้องที่ได้รับอนุมัติไปชำระเงินที่กองคลัง
 5. ส่งคำร้องคืนที่ที่กองบริการการศึกษาเพื่อให้งานประมวลผลการศึกษาดำเนินการต่อ

การยกเว้นการเรียนรายวิชา หมายถึง การยกเว้นการเรียนรายวิชา โดยนำหน่วยกิตของรายวิชาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หรือจากหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และอยู่ในระดับเดียวกันมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก

ผู้มีสิทธิ์ยกเว้น คือ ผู้สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือเป็นผู้ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขการยกเว้น ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า “C” หรือ “ P” เป็นวิชาในระดับการศึกษาเดียวกัน จำนวนหน่วยกิตที่ขอยกเว้นรวมกันไม่เกิน 2 ใน 3 ของหน่วยกิตรวมขั้นต่ำ และไม่เคยถูกให้ออกจากสถานศึกษาเนื่องจากความประพฤติเสียหาย และเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

ขั้นตอนการเขียนคำร้อง

 1. นักศึกษาเขียนคำร้องและเสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็น โดยแนบใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และต้องกระทำให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา หรือหลังจากได้รับแผนการเรียนแล้ว
 2. นักศึกษานำคำร้องมายื่นที่กองบริการการศึกษาเพื่อให้งานประมวลผลการศึกษาเสนอต่อนายทะเบียน
 3. เสนอผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาพิจารณาอนุมัติ
 4. นักศึกษานำคำร้องที่ได้รับอนุมัติแล้ว ไปชำระเงินที่กองคลัง
 5. ส่งคำร้องคืนที่กองบริการการศึกษาพร้อมทั้งแสดงใบเสร็จรับเงินเพื่อให้งานประมวลผลการศึกษาดำเนินการต่อไป

เงื่อนไขการขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับหมู่เรียนอื่น


นักศึกษาที่จะขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับหมู่เรียนอื่น มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้้
***กรณี ลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 12 หน่วยกิตสำหรับภาคกศ.ป.ป. และ 22 หน่วยกิตสำหรับภาคปกติ***
1. ไม่มีรายวิชาที่ขอลงทะเบียนเรียนในตารางเรียนของหมู่เรียนของตนเอง
2. มีคาบเรียนในวิชาเรียนไม่ซ้อนกัน
3. นักศึกษาต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์นับจากเปิดภาคการศึกษา


***กรณี ลงทะเบียนเรียนเกิน 12 หน่วยกิตสำหรับภาคกศ.ป.ป. และ 22 หน่วยกิตสำหรับภาคปกติ***
1. ไม่มีรายวิชาที่ขอลงทะเบียนเรียนในตารางเรียนของหมู่เรียนของตนเอง
2. มีคาบเรียนในวิชาเรียนไม่ซ้อนกัน
3. เป็นการลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาที่ได้ลำดับขั้น F หรือ U
4. เป็นการลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาที่สอบ ได้ต่ำกว่า “C”
5. เป็นการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย
6. เป็นการลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7. นักศึกษาต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์นับจากเปิดภาคการศึกษา

ขั้นตอนการเขียนคำร้อง

 1. นักศึกษายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับหมู่เรียนอื่นและ แนบใบลงทะเบียนเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตและตารางเรียนที่ขอเรียนร่วมกับหมู่เรียนอื่น
 2. นักศึกษานำคำร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็น
 3. นักศึกษานำคำร้องยื่นที่กองบริการการศึกษาเพื่อเสนอหัวหน้างานจัดการเรียนการสอนให้ความเห็น
 4. เสนอผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาพิจารณาอนุมัติ(กรณีลงทะเบียนไม่เกิน 12 หน่วยกิตสำหรับภาคกศ.ป.ป. และไม่เกิน 22 หน่วยกิตสำหรับภาคปกติ)
 5. เสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ (กรณีลงทะเบียนเกิน 12 หน่วยกิต สำหรับภาคกศ.ป.ป. และเกิน 22 หน่วยกิต สำหรับภาคปกติ)
 6. นักศึกษารับคำร้องและใบลงทะเบียนเรียนที่กองบริการการศึกษาการศึกษา
 7. นักศึกษานำคำร้องและใบลงทะเบียนเรียน ไปชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่กองคลัง
 8. ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมกับหมู่อื่นคืนที่กองบริการการศึกษา เพื่อให้งานประมวลผลการศึกษาดำเนินการต่อไป

การลงทะเบียนกรณีพิเศษ (รายบุคคล)


นักศึกษาที่จะขอลงทะเบียนวิชาเรียนกรณีพิเศษได้ ต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้คือ
1. ไม่มีรายวิชาในตารางเรียน
2. เป็นภาคการศึกษาสุดท้าย
3. เป็นวิชาบังคับต้องเรียน
4. หากนักศึกษาไม่ได้เรียนจะไม่สำเร็จการศึกษา
5. จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน ต้องไม่เกินจำนวนที่กรรมการวิชาการกำหนด ภาคปกติ 22 หน่วยกิต , ภาคกศ.ป.ป. (ส. – อ.) 12 หน่วยกิต

ขั้นตอนการเขียนคำร้อง

 1. นักศึกษายื่นคำร้องขอลงทะเบียนวิชาเรียนกรณีพิเศษ โดยแนบตารางเรียนจริงในภาคการศึกษานี้
 2. เสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและลงนาม
 3. เสนอสาขาวิชาที่รับผิดชอบพิจารณา และจัดอาจารย์สอน อาจารย์ผู้สอนรับทราบกำหนดวันเวลาที่เรียน
 4. เสนอคณะที่เป็นเจ้าของรายวิชาพิจารณาสั่งการ
 5. นำคำร้องมายื่นที่กองบริการการศึกษา เพื่อให้งานจัดการเรียนการสอนพิจารณา และนำเสนอผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
 6. ติดตามผลการพิจารณาหลังจากยื่นคำร้องภายใน 7 วัน
 7. นักศึกษานำคำร้องที่ได้รับอนุมัติแล้ว พร้อมกับใบลงทะเบียนวิชาเรียนกรณีพิเศษ ไปชำระเงินที่กองคลัง
 8. นักศึกษานำคำร้อง พร้อมใบลงทะเบียนส่งคืนที่กองบริการการศึกษา เพื่อให้งานประมวลผลการศึกษาดำเนินการ โดยนักศึกษาสำเนาคำร้องพร้อมใบลงทะเบียนส่วนที่ 2 มอบอาจารย์ผู้สอน

ใช้คำร้องทั่วไปในกรณีที่ไม่มีคำร้องเป็นการเฉพาะ

ขั้นตอนการเขียนคำร้อง

 1. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็น (เฉพาะบางคำร้อง)
 2. เสนอผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาและรองอธิการบดีพิจารณา (เฉพาะกรณี)
 3. นำคำร้องที่ผ่านการพิจารณาแล้วชำระเงินที่กองคลัง
 4. นำคำร้องมาส่งคืนที่กองบริการการศึกษา ติดตามผลการพิจารณาหลังจากยื่นคำร้องภายใน 2-3 วัน

คำร้องขอผ่อนผันการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาหลังกำหนด

ขั้นตอนการเขียนคำร้อง

 1. นักศึกษาต้องกรอกข้อความให้สมบูรณ์
 2. ยยื่นคำร้องที่กองบริการการศึกษา ติดตามผลภายใน 2-3 วัน
 3. ให้นักศึกษานำคำร้องพร้อมใบลงทะเบียนไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่กองคลัง

คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและบำรุงการศึกษาแบบแบ่งจ่าย โดยจะขออนุญาตแบ่งชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาออกเป็น 2 งวด
หมายเหตุ

 1. ชำระเงินงวดที่ 1 ในอัตราแรกของค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
 2. ชำระเงินแล้วให้นำคำร้องถ่ายเอกสาร ส่วนที่เป็นตัวจริงเก็บที่งานประมวลผลการศึกษา ส่วนที่เป็นสำเนานักศึกษาเก็บ
 3. งวดที่ 2 ให้นักศึกษารับเอกสารตัวจริงที่งานประมวลผลการศึกษา ชำระเงินที่กองคลังแล้วนำคำร้องส่งคืนที่งานประมวลผลการศึกษา

คำร้องขอจบการศึกษา เฉพาะนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคการศึกษานี้

คำชี้แจง

 1. การเขียนคำร้อง ต้องเขียนให้ชัดเจน ตัวบรรจง สะกดการันต์ให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง
 2. การเขียนคำนำหน้าชื่อต้องเขียนคำเต็ม ห้ามเขียนคำย่อ เช่น นาย, นาง, นางสาว หรือยศ เช่น สิบตำรวจโท, จ่าสิบเอก, พันจ่าอากาศเอก, ร้อยเอก ผู้ที่เปลี่ยนยศให้แนบหนังสือคำสั่งการเปลี่ยนยศมาด้วย
 3. การเปลี่ยนชื่อ - สกุล ต้องเปลี่ยนก่อนยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งนำหลักฐานมาแสดงด้วย
 4. ให้นักศึกษาแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 3 x 4 ซ.ม. (1.5 นิ้ว) จำนวน 3 รูป และเขียนชื่อ - ชื่อสกุล สาขาวิชา รหัสประจำตัว รุ่นที่ หลังรูปถ่ายทุกรูปให้เรียบร้อย ให้นักศึกษาดูตัวอย่างการถ่ายรูปที่กองบริการการศึกษา
 5. เขียนคำร้องเสร็จเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็น แล้วนำมายื่นที่กองบริการการศึกษา

คำชี้แจง

 1. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 2. ชำระเงินค่าธรรมเนียม ที่กองคลัง
 3. รูปถ่าย ขาวดำหรือสี ขนาด 3 x 4 ซม. หน้าตรง ชุดละ 1 รูป
 4. กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา หรือเรียนครบหลักสูตร ต้องใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษาเท่านั้น
 5. กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี , ปริญญาโท รูปถ่ายสวมชุดครุย ระดับอนุปริญญา ป.กศ.ชั้นสูง รูปถ่ายสวมเสื้อเชิ้ตขาว ติดเครื่องหมาย ผูกเนคไทค์ ไม่สวมแว่นตาดำ ผู้หญิงผมยาวให้รวบผมให้เรียบร้อย
 6. รับใบรายงานผลการศึกษาที่ขอหลังจากยื่นคำร้องอีกประมาณ 2-3 วัน

ขั้นตอนการเขียนคำร้อง

 1. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็น เฉพาะขอใบรับรองความประพฤติ
 2. ขอใบรับรองศึกษาครบหลักสูตรรอการอนุมัติ ให้แนบรูปชุดนักศึกษา ขนาด 3x4 เซนติเมตร
 3. ใบแทนใบปริญญาบัตรและใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ ให้แนบรูปชุดครุย ขนาด 3x4 เซนติเมตร
 4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมที่กองคลัง
 5. นำคำร้องมาคืนที่กองบริการการศึกษา ติดตามผลการดำเนินการหลังจากยื่นคำร้องภายใน 2-3 วัน

ขั้นตอนการเขียนคำร้อง

 1. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์
 2. นักศึกษานำคำร้องไปชำระเงินที่กองคลังแล้วยื่นที่กองบริการการศึกษา เพื่อให้งานทะเบียนและสถิติดำเนินการต่อไป
 3. ติดตามผลหลังจากยื่นคำร้องภายใน 2-3 วัน

ขั้นตอนการเขียนคำร้อง

 1. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองพัฒนานักศึกษา
 2. นักศึกษานำคำร้องยื่นที่กองบริการการศึกษา และนำคำร้องไปชำระเงินค่าธรรมเนียมที่กองคลัง (ให้นำใบเสร็จค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นนักศึกษาแนบมาด้วย จะได้รับเงินคืน 500 บาท)
 3. นำคำร้องมาส่งที่กองบริการการศึกษาเพื่อให้งานทะเบียนและสถิติดำเนินการ

การขอสิทธิ์สอบปลายภาคในกรณีมีเวลาเรียนไม่พอ
หมายความว่า นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชาน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือมีเวลาเรียนในรายวิชาน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

ขั้นตอนการเขียนคำร้อง

 1. นักศึกษายื่นคำร้องขอสิทธิ์สอบปลายภาคโดยให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งเวลาเรียนที่นักศึกษาเข้าเรียนจริงภายในเวลา 1 สัปดาห์ก่อนสอบ
 2. นำคำร้องยื่นที่กองบริการการศึกษา
 3. นำคำร้องเสนอกรรมการประจำคณะพิจารณา ถ้าผลการพิจารณาไม่ให้สิทธิ์สอบ นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเป็น “F” หรืออาจจะได้รับอนุญาตให้ยกเลิกรายวิชาถ้ามีเหตุจำเป็นและสมควรก่อนสอบ
 4. อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษารับทราบผลการพิจารณา

การขอสอบปลายภาคในกรณีขาดสอบ
- นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคด้วยสาเหตุต่างๆ ให้ยื่นคำร้องขอสอบพร้อมหลักฐานและเหตุผล
- อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา เห็นสมควรให้สอบหรือไม่สมควรให้สอบ
- คณบดีที่วิชานั้นสังกัดอยู่พิจารณา ว่าเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สอบหรือไม่สมควรให้สอบ
- แจ้งผลการพิจารณาให้อาจารย์ผู้สอนทราบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนการเขียนคำร้อง

 1. นักศึกษากรอกข้อความให้สมบูรณ์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา
 2. ยื่นเรื่องคำร้องที่ฝ่ายรับคำร้อง
 3. เมื่อทราบผลการพิจารณาแล้ว นำไปแจ้งอาจารย์ผู้สอนดำเนินการสอบ

หมายเหตุ: (ต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เท่านั้น)
- นักศึกษาชายผูกเนคไทมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- นักศึกษาหญิงติดเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- โปรดเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรไปด้วย

ขั้นตอนการเขียนคำร้อง

 1. นักศึกษากรอกคำร้องให้ครบถ้วน แล้วยื่นที่กองบริการการศึกษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประทับตรามหาวิทยาลัยฯ
 2. ให้นักศึกษานำคำร้องไปติดต่อที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก (ต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เท่านั้น)

- การขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตรสามารถทำได้ 1 ครั้งเท่านั้น
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนำไปยื่นที่กองบริการการศึกษา เพื่อให้งานทะเบียนและสถิติดำเนินการ

ขั้นตอนการขอย้ายคณะ สาขาวิชา

 1. สำหรับนักศึกษา
  • กรอกคำร้องฯ ให้ครบถ้วน
  • นำคำร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเดิม
  • นำคำร้องเสนอต่อคณบดีคณะเดิม
  • นักศึกษานำคำร้องส่งที่กองบริการการศึกษา
 2. สำหรับเจ้าหน้าที่
  • กองบริการการศึกษาดำเนินการรวบรวมเอกสารและส่งให้กับคณะต่างๆ เพื่อพิจารณาการขอย้ายสาขาวิชา
  • คณะต่างๆ ส่งคำร้องกลับมายังกองบริการการศึกษาภายหลังจากพิจารณาการขอย้ายสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว
  • กองบริการการศึกษาประกาศผลการย้ายสาขาวิชา
  • นักศึกษาติดต่อขอรับคำร้องที่กองบริการการศึกษาและนำคำร้อง ไปชำระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชาจำนวนเงิน 100 บาท ณ กองคลัง
  • นักศึกษารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งส่งหลักฐานในการรายงานตัว ได้แก่
   - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ติดใบรายงานตัว)
   - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)
   - สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 2 ฉบับ