พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับปริญญา
ในสาขาวิชา ของวิทยาลัยครู พ.ศ. 2529 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529
เป็นปีที่ 41 ในรัชกาลปัจจุบัน
..................................


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยการที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับปริญญาในสาขาวิชาของวิทยาลัยครู

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 31 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1   พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับปริญญาในสาขาวิชาของวิทยาลัยครู
พ.ศ. 2529"

มาตรา 2   พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3   ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับปริญญาสาขาวิชาของวิทยาลัย พ.ศ. 2518

มาตรา 4   ให้กำหนดชื่อปริญญาตรีในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับปริญญาตรีในสาขาวิชาของวิทยาลัยครูดังนี้

(1)   สาขาวิชาการศึกษา เรียกว่า "ครุศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "คบ."
(1)   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เรียกว่า "วิทยาศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "วท.บ."
(1)   สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เรียกว่า "ศิลปศาสตรบัณฑิต" ใช้อักษรย่อ "ศศ.บ."

ทั้งนี้ให้ระบุชื่อวิชาเอกไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญา

มาตรา 5   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

  

  

 

หมายเหตุ   :   เหตุผลการในประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัย พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้บัญญัติให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาวิชาการสาขาวิชาต่างๆ
ถึงระดับปริญญาตรีตามความต้องการของท้องถิ่น นอกเหนือจากการศึกษาในสาขาวิชาชีพครู และโดยที่สภาการฝึกหัดครูพิจารณาเห็นสมควรกำหนดให้มีการสอน
ถึงระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์ ในวิทยาลัยครูเพิ่มขึ้น ในการนี้จำเป็นต้องกำหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับปริญญาในสาขาวิชาดังกล่าว เพื่อให้สภาการฝึกหัดครูสามารถให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้ ทั้งพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุง กำหนดชื่อปริญญา
ในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับปริญญาในสาขาวิชาการศึกษาของวิทยาลัยครูที่เปิดสอนอยู่แล้ว กับการกำหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับปริญญา
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ที่จะเปิดสอนใหม่ โดยรวมไว้ในพระราชกฤษฎีกาฉบับเดียวกัน และโดยที่มาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 บัญญัติว่า กรณีเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชาการใช้อักษรย่อ สำหรับปริญญาในสาขาวิชาที่กำหนดโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้