พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่นักศึกษาควรทราบ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับปริญญาในสาขาต่างๆ ของวิทยาลัยครู พ.ศ. 2529
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 เป็นปีที่ 41 ในรัชกาลปัจจุบัน
ข้อบังคับสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2541
ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2541
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิต ของนักศึกษาโครงการ กศ.บป.
ข้อบังคับสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับปริญญา
ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร พ.ศ. 2543
ข้อบังคับสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2541
ระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ
พ.ศ. 2540
ระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชน
เพื่อปริญญา พ.ศ. 2540
ระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชน
เพื่อปริญญา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541
ระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชน
เพื่อปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
ระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชน
เพื่อปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
ประกาศสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการเพื่อพัฒนาโปรแกรม ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2542
ประกาศสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2544
ข้อบังคับสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542
ระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2541
ระเบียบกรมการรักษาดินแดน ว่าด้วยการฝึกวิชาทหาร ร.ด.
ประกาศสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาของสถาบัน พ.ศ. 2544
ประกาศสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเปิดบัญชีเงินฝาก
ประกาศสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี
(หลังอนุปริญญา) ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ. 2536 เรียนรายวิชาเพิ่มเติม
ประกาศสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2541
ประกาศสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2541
ประกาศวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายชุดฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2549

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

ปรับปรุง 29-09-51