ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ
ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นรายวิชา
พ.ศ. 2544
................................

 

โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา 20(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏจึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ 1   ระเบียบนี้ เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2544"

ข้อ 2   ให้ใช้ระเบียบนี้ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป
     บรรดาระเบียบ คำสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 3   ในระเบียบนี้

"นักศึกษา"  หมายความว่า  ผู้ที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทำการปกติของสถาบันราชภัฏ และให้หมายความรวมถึง ผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของสถาบันราชภัฏ

"การโอนผลการเรียน"  หมายความว่า  การนำหน่วยกิต และค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรสถาบันราชภัฏมาใช้
โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก

"การยกเว้นการเรียน"  หมายความว่า  การนำหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ และให้หมายความรวมถึง การนำหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ศึกษามาแล้ว ซึ่งมีเนื้อหาสาระ ความยากง่าย เทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ และอยู่ในระดับเดียวกัน มาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก

"สถาบันอุดมศึกษา"  หมายความว่า  สถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่สำนักงานสภาสถาบันรับรอง

ข้อ 4   รายวิชาที่จะนำมาโอนผลการเรียนหรือยกเว้นการเรียน ต้องสอบได้มาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันที่เข้าศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสำเร็จการศึกษา
หรือภาคเรียนสุดท้ายที่มีผลการเรียน

ข้อ 5   ผู้มีสิทธิได้รับโอนผลการเรียน ได้แก่ ผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

( 1 )    ผู้ศึกษาในสถาบันราชภัฏมาแล้ว ซึ่งยังไม่สำเร็จการศึกษา และไม่มีสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว กลับเข้ามาศึกษาในระดับอนุปริญญา
หรือปริญญาตรี

( 2 )    ผู้ที่ขอย้ายสถานศึกษาจากสถาบันราชภัฏอื่น

( 3 )    ผู้ที่เปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาภาคปกติ เป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของสถาบันราชภัฏ หรือผู้ที่ศึกษาตามโครงการอื่น
ที่ใช้หลักสูตรสถาบันราชภัฏเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติ

( 4 )    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากสถาบันราชภัฏ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ข้อ 6   เงื่อนไขในการโอนผลการเรียน

( 1 )    ผู้ขอโอนต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ หรือนักศึกษาตามโครงการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง

( 2 )    ผู้ขอโอนต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากสถานศึกษาตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ของสถาบันราชภัฏ

( 3 )    การโอนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิตที่ขอโอน

ข้อ 7   ผู้มีสิทธิ์ได้รับยกเว้นการเรียน ได้แก่ ผู้มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

( 1 )    ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่เคยศึกษาจากสถาบันราชภัฏ

( 2 )    ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เข้ามาศึกษาในสถาบันราชภัฏ

( 3 )    ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ

ข้อ 8   เงื่อนไขการยกเว้นการเรียน

( 1 )    ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือ P หรือเทียบเท่า และต้องมีเนื้อหาสาระเทียบได้ไม่น้อยกว่ารายวิชาในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ

( 2 )    ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือปริญญาตรีในอีกโปรแกรมหนึ่ง ได้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด โดยไม่นำเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาพิจารณา

( 3 )    จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ใน 3 ของหน่วยกิตรวมขั้นต่ำ ซึ่งกำหนดไว้ในโปรแกรมวิชาที่กำลังศึกษา
ในสถาบันราชภัฏ และเมื่อได้รับการยกเว้นแล้ว ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในสถาบันราชภัฏไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

( 4 )    รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นให้บันทึกไว้ในระเบียบการเรียนของนักศึกษา โดยใช้อักษรย่อ "P" ในช่องระดับคะแนน สำหรับผู้ที่ได้รับการยกเว้นการเรียนตามข้อ 8 (2) ให้นับหน่วยกิตหมวดการศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา

ข้อ 9   ผู้ที่จะโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียน ต้องกระทำให้เสร็จสิ้นตามที่สภาประจำสถาบันกำหนด

ข้อ 10   การนับจำนวนภาคเรียนของผู้ที่ได้รับการโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้

( 1 )    นักศึกษาภาคปกติ ให้นับจำนวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคเรียน

( 2 )    ผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของสถาบันราชภัฏ ให้นับจำนวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคเรียน

( 3 )    การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและมีผลการเรียน นักศึกษาตามข้อ 5(2) , (3) และ (4)
ให้นับจำนวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน

ข้อ 11   การโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นการเรียน ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของสภาประจำสถาบัน ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
ในการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา

ข้อ 12   ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งแต่งตั้ง เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา

ข้อ 13   ผู้ได้รับการโอนผลการเรียนไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม แต่ผู้ที่ได้รับการยกเว้นการเรียนไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม

ข้อ 14   ให้เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2544

 

(นายเกษม วัฒนชัย)
ประธานกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ

 

 


 

 

แนวการเทียบรายวิชา เพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

 

1540201   การใช้ภาษา
1540203   การอ่านเพื่อชีวิต
1540204   การเขียนเพื่อการสื่อสาร
}
เลือก 1 วิชา และ 1500101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0)


1630101   สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

1550101   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1550103   การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป
1550601   ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
}
เลือก 1 วิชา และ 1500102   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0) หรือ
1500103   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 3(3-0)

1630101   สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

1510101   ปรัชญา
1520201   พุทธศาสตร์
}
เลือก 1 วิชา 1500104   ความจริงของชีวิต 3(3-0)


และ
1640101   ไทยศึกษา
1520202   จริยธรรมกับชีวิต
}
เลือก 1 วิชา


2050101   สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย
2000101   สุนทรียะทางทัศนศิลป์
2060201   สังคีตนิยม
}
เลือก 2 ใน 3 วิชา 2000102   สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0)2510302   จิตวิทยาทั่วไป   และ   2510301   มนุษยสัมพันธ์ 2000102   พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

2520301   พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
2540301   ภูมิศาสตร์ไทย
2550101   การเมืองการปกครองของไทย
2560101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3590101   ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ์
}
เลือก 3 ใน 5 วิชา 2500102   วิถีไทย 3(3-0)

2530101   มนุษย์กับสังคม
2570201   มนุษย์กับเศรษฐกิจ
1640201   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
}
เลือก 2 ใน 3 วิชา 2500103   วิถีโลก 3(3-0)2530201   ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2540201   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2540202   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
}
เลือก 2 ใน 3 วิชา 2500104   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0)4000101   มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
4000101   วิทยาศาสตร์กับสังคม
4000104   วิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต
4070101   วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
4080101   วิทยาศาสตร์การกีฬา
}
เลือก 3 ใน 5 วิชา 4000105   วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0)

4090101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน
4090102   คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
4090103   คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต
}
เลือก 2 ใน 3 วิชา 4000106   การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2)4020101   ความพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   และ
1630101   สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
4000107   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2)


หรือ
4120102   การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์   และ
1630101   สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของเดิมวิชาเก่าไม่มี

4000108   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2)
(รายวิชาใหม่ ความรู้ใหม่ ต้องเรียน)

 

หลักการเทียบรายวิชา

1.   การเทียบเพื่อโอนผลการเรียนระดับอนุปริญญาเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ใช้การเทียบชุดต่อชุด ให้เรียนรายวิชาการศึกษาทั่วไป
ของหลักสูตรปริญญาตรีที่เหลือ

2.   การเทียบเพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ใช้การเทียบตามที่กำหนด ซึ่งในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อาจยกเว้นได้เพียง 1 รายวิชา ในภาพรวมจะยกเว้นได้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต เทียบกับของเดิม เรียน 16 หน่วยกิต

3.   ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ต้องเรียนรายวิชาการศึกษาทั่วไป
ในชุดของปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)

4.   กรณีที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือเคยศึกษาอบรมในหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ จะนำรายวิชามาขอเทียบเพื่อการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ดำเนินการตามแนวการเทียบรายวิชาเพื่อยกเว้นการเรียนในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป