ที่ ศธ 0301 / ว 23902 กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร 10300

8 ธันวาคม 2531

 


เรื่อง   หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิต ของนักศึกษาโครงการ กศ.บป.

เรียน   อธิการบดีวิทยาลัยครู และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยทุกแห่ง

 

ด้วยกรมการฝึกหัดครูพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ กศ.บป. โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสภาการฝึกหัดครู ว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิต ของนักศึกษาโครงการ กศ.บป. ดังนี้

ก. หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิต

ในการขออนุญาตให้นักศึกษาโครงการ กศ.บป. ลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคเรียน ให้วิทยาลัยกระทำการโดยพิจารณาอนุมัติ
ของคณะกรรมการประจำวิทยาลัยครู แต่ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงคุณภาพของการเรียนการสอน ศักยภาพความพร้อมของวิทยาลัยครู และต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

1.   เป็นการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนสุดท้ายของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

2.   เป็นการลงทะเบียนตามข้อ 1. ต้องอยู่ในเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อต่อไปนี้
2.1   เป็นการลงทะเบียนซ้ำในรายวิชาที่ได้ระดับ จ.
2.2   เป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อทำค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00
2.3   เป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของหลักสูตรในแต่ละโปรแกรมวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต
2.4   เป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนวิธีไม่เข้าชั้นเรียน โดยสื่อประสม
2.5   เป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.6   กรณีอื่นใดที่วิทยาลัยครูเห็นว่ามีความจำเป็น

 

ข. แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิต

1.   ให้นักศึกษาโครงการ กศ.บป. นำคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิต ยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ

2.   ฝ่ายทะเบียนและวัดผลรวบรวมคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิต ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
ยื่นต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผล

3.   ฝ่ายทะเบียนและวัดผลรวบรวมคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน 15 หน่วยกิตของนักศึกษาตามข้อ 2 เสนอผ่านหัวหน้าสำนักส่งเสริมวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อให้อธิการนำเสนอคณะกรรมการประจำวิทยาลัยครู หรือคณะกรรมการที่คณะกรรมการประจำวิทยาลัยครูมอบหมายพิจารณาอนุมัติ

4.   เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตามข้อ 3 แล้ว นักศึกษาจึงมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

ลงชื่อ สายหยุด จำปาทอง
(นายสายหยุด จำปาทอง)
อธิบดีกรมการฝึกหัดครู

 


 

 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนเกิน 12 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต

 

ด้วยข้อบังคับการฝึกหัดครูว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ พ.ศ. 2536 ข้อ 10 กำหนดหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป. ไว้ไม่เกินภาคเรียนละ 12 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ กศ.บป. สถาบันได้อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้เกินกว่า 12 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.   เป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ำในรายวิชาที่ได้ระดับ "E"

2.   เป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของหลักสูตรในแต่ละโปรแกรมวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต ได้แก่
2.1   รายวิชาชีพครู 13 หน่วยกิต สำหรับผู้เรียนในระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สาขาวิชาการศึกษา
2.2   รายวิชาวิทยาการจัดการ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนรายวิชานี้ในระดับอนุปริญญา
2.3   รายวิชาบังคับในระดับอนุปริญญา สำหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ซึ่งหลักสูตรได้ระบุให้เพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตร (Preliquisite)

3.   เป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาปฏิบัติการ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น
3.1   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3.2   การทดสอบสอนวิชา
3.3   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปแบบ
ฯลฯ

4.   เป็นการลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนสุดท้ายของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

 

****************************************