ข้อบังคับสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วย การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับปริญญา
ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร
พ.ศ. 2543

..........................................

 

โดยที่เห็นสมควรมีข้อบังคับสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของสถาบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2543
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2543 จึงตราข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1   ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับปริญญา
ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร พ.ศ. 2543 "

ข้อ 2   ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3   บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ 4   ในข้อบังคับนี้

"สถาบัน"   หมายความว่า   สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

"สภาประจำสถาบัน"   หมายความว่า   สภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

"อธิการบดี"   หมายความว่า   อธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

"ที่ประชุมผู้บริหาร"   หมายความว่า   ที่ประชุมผู้บริหารตามข้อบังคับสภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยที่ประชุมผู้บริหาร พ.ศ. 2539

ข้อ 5   นักศึกษาที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ที่จะได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร จะต้องเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2541 จนถึงวันที่พระราชทานปริญญาบัตร หรือมอบประกาศนียบัตรชันสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร

ข้อ 6   ให้ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ต่อสภาประจำสถาบัน

กรณีที่นักศึกษาผู้ใดถูกระงับการเสนอ หรือไม่สมควรให้รับปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ให้อธิการเสนอผลการพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารต่อสภาประจำสถาบัน

การประชุมพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารตามวรรคแรก ต้องมีผู้บริหารมาประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้บริหารทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม และการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ขององค์ประชุมเป็นเกณฑ์ติดสิน

ข้อ 7   ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2543

 

พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์
(ศิริ ทิวะพันธุ์)
นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม