ข้อบังคับสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2541

..............................

 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งเกียรติ ระเบียบวินัย และความสงบเรียบร้อย ในการประพฤติตนของนักศึกษา ณ สถาบันแห่งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามในคราวประชุมครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 จึงกำหนดข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1   ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2541"

ข้อ 2   ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3   บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ 4   ในข้อบังคับนี้

"สถาบัน"   หมายความว่า   สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

"อธิการบดี"   หมายความว่า   อธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

"นักศึกษา"   หมายความว่า   นักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้อ 5   นักศึกษาต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ากระทำผิด จักต้องได้รับโทษตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ข้อ 6   นักศึกษาต้องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อยในลักษณะของสุภาพชน หรือตามแบบที่สถาบันกำหนด

ข้อ 7   นักศึกษาต้องปฏิบัติตนในฐานะเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และเคารพสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น มีศีลธรรม
และจรรยามารยาทที่ดีงาม ไม่ปฏิบัติตนในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติคุณของสถาบัน

ข้อ 8   นักศึกษาต้องปฏิบัติตนต่อคณาจารย์ด้วยความสุภาพ คารวะ ไม่แสดงอาการกระด้าง ลบหลู่ดูหมิ่น รวมทั้งต่อเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของสถาบัน ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยอำนาจและระเบียบแบบแผน

ข้อ 9   นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี หรือทะเลาะวิวาทกันในหมู่นักศึกษาสถาบันนี้ รวมทั้งสถาบันอื่น และบุคคลภายนอก

ข้อ 10   นักศึกษาต้องรักษาชื่อเสียง และเกียรติศักดิ์ของตนเอง มิให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่สุจริต และประพฤติชั่วดังกรณีต่อไปนี้

( 1 )   ทุจริตในการศึกษาและการสอบ

( 2 )   ประพฤติผิดและเสื่อมเสียในทางชู้สาว

( 3 )   ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือมีหนี้สินรุงรัง

( 4 )   ประพฤติตนหมกมุ่นในการพนัน

( 5 )   เสพสุราเมรัย ของมึนเมา หรือสิ่งเสพย์ติดใดๆ จนไม่สามารถครองสติได้ หรือเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ตนเอง และส่วนรวมของสถาบัน

( 6 )   กระทำการใดๆ โดยจงใจหรือฝ่าฝืนเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน ผลประโยชน์ และปกติสุขส่วนรวมของสถาบันถูกทำลายหรือเสียหาย

( 7 )   กระทำการผิดอาญา เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งลักษณะความผิดไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่เกียรติคุณของสถาบัน

ข้อ 11   โทษผิดวินัย มี 5 สถาน คือ

( 1 )   มอบหมายให้ปฏิบัติงานอันมีคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม

( 2 )   ทำทัณฑ์บน

( 3 )   ให้พักการศึกษาชั่วคราว มีกำหนดตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา ถึง 2 ปีการศึกษา

( 4 )   ระงับการเสนอให้ได้รับปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร มีกำหนดตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา ถึง 2 ปีการศึกษา

( 5 )   ลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา

ข้อ 12   กรณีทุจริตในการสอบ การลงโทษให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการนั้น

ข้อ 13   เมื่อปรากฏว่า มีนักศึกษากระทำความผิด ให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งลงโทษ

ข้อ 14   ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจกำหนดวิธีการรักษาวินัย วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

 

พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์
(ศิริ ทิวะพันธุ์)
นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม