ระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

..............................

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกดิ พ.ศ. 2540 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ข้อบังคับคณะกรรมการสถาบันราชภัฏว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน
ของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2541 และความตามข้อ 9 แห่งระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย งบประมาณและการจัดการเงินได้ พ.ศ. 2541
โดยมติสภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2542 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 "

ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3   ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2540 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4   ให้กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้

4.1   ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
4.1.1   ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 200 บาท
4.1.2   ค่าประกันของเสียหายทั่วไป 500 บาท

4.2   ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเป็นรายปีการศึกษา
4.2.1   ค่าบำรุงกีฬา 200 บาท
4.2.2   ค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท
4.2.3   ค่ากิจกรรมนักศึกษา 100 บาท
4.2.4   ค่าบำรุงห้องพยาบาลและบริการสุขภาพ 200 บาท

4.3   ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา
4.3.1   ค่าบำรุงการศึกษา / สถาบัน ภาคการศึกษาปกติ 500 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 250 บาท
4.3.2   ค่าบำรุงห้องสมุด ภาคการศึกษาปกติ 100 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 50 บาท
4.3.3   ค่าบริการใช้เทคโนโลยี ภาคการศึกษาปกติ 300 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 100 บาท
4.3.4   ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาโปรแกรมวิชา ให้สถาบันกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามความจำเป็น
           โดยทำเป็นประกาศของสถาบัน

4.4   ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา
4.4.1   ค่าลงทะเบียนรายวิชาบรรยาย
ภาคการศึกษาปกติ
หน่วยกิต 100 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หน่วยกิต 150 บาท
4.4.2   ค่าลงทะเบียนรายวิชาที่มีการปฏิบัติ
ภาคการศึกษาปกติ
หน่วยกิต 150 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หน่วยกิต 200 บาท

4.5   ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง
4.5.1   ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน
อันดับหนึ่ง
200 บาท
อันดับต่อไปไม่เกิน
100 บาท
4.5.2   ค่าคู่มือนักศึกษา 200 บาท
4.5.3   ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท
4.5.4   ค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพเป็นนักศึกษา
           เพราะเหตุไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 4.3.1 จำนวน 200 บาท
           และให้ชำระค่าบำรุงสถาบัน ตามจำนวนภาคเรียนที่ค้างชำระด้วย
4.5.5   ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 500 บาท
4.5.6   ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัณฑิต 300 บาท
4.5.7   ค่าขึ้นทะเบียนอนุปริญญา และประกาศนียบัตร 100 บาท
4.5.8   ค่าโอนเข้าเป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่น 300 บาท
4.5.9   ค่าออกใบรับรองผลการศึกษา ชุดละ 20 บาท
- เพิ่มค่าส่งในประเทศ
20 บาท
- เพิ่มค่าส่งต่างประเทศ
50 บาท
4.5.10   ค่าออกหนังสือรับรองอื่นๆ ฉบับละ 20 บาท
- เพิ่มค่าส่งในประเทศ
20 บาท
- เพิ่มค่าส่งต่างประเทศ
50 บาท
4.5.11  ค่าปรับกรณีลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด วันละ 20 บาท
4.5.12  ค่าปรับการขอรับใบรับรองผลการศึกษาหรือประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร
           เกินกว่า 3 เดือน นับจากวันที่สถาบันประกาศกำหนดให้ปรับ 200 บาท
4.5.13  ค่าปรับกรณีส่งสิ่งพิมพ์ที่ยืมไปจากหอสมุดล่าช้ากว่ากำหนด ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน
4.5.14  ค่าโอนผลการเรียน 20 บาท
4.5.14  ค่าโอนผลการเรียน                 หน่วยกิตละ 10 บาท

การนับจำนวนเพื่อคำนวณค่าปรับตามข้อ 4.5.11 ให้นับจากวันที่พ้นกำหนดให้ดำเนินการ จนถึงวันที่มาดำเนิน โดยนับรวมวันหยุดราชการด้วย
เศษของวันให้นับเป็น 1 วัน

ข้อ 5   ให้ยกเลิกความตามข้อ 5 และข้อ 6 แห่งระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา
ภาคปกติ พ.ศ. 2540 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ จะขอรับคืนไม่ได้นอกจากกรณีดังต่อไปนี้"

5.1   ค่าประกันของเสียหายทั่วไปในข้อ 4.1.2 จะขอรับคืนได้เต็มจำนวน หรือจำนวนคงเหลือ เมื่อได้หักหนี้สินผูกพันที่ต้องชำระไว้แล้ว
ภายหลังพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

5.2   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา จะขอรับคืนได้เมื่อนักศึกษาได้ลาออก หรือลาพักการเรียน ภายในวันสุดท้ายของการถอนหรือยกเลิกรายวิชาเรียนโดยไม่ได้สัญลักษณ์ W

5.3   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทลงทะเบียนเรียนวิชาเรียน จะขอคืนได้เมื่อนักศึกษาได้ขอลาออก หรือลาพักการศึกษา ขอถอนหรือยกเลิก
รายวิชาเรียนนั้นๆ ในภาคการศึกษาปกติ ภายในสุดท้ายของการขอถอนหรือยกเลิกรายวิชาเรียนโดยไม่ได้สัญลักษณ์ W หรือในกรณีที่สถาบันงดสอนในรายวิชานั้นๆ

ข้อ 6   ให้สถาบันกำหนดการลงทะเบียนเรียน และจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละประเภทให้แล้วเสร็จ 3 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
นักศึกษาอาจขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ภายใน 20 วัน นับจากวันสุดท้ายที่สถาบันกำหนดการลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษานั้นๆ

ข้อ 7   ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

 

พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์
(ศิริ ทิวะพันธุ์)
นายกสภาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม