ระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษา
สำหรับปวงชนเพื่อปริญญา พ.ศ. 2540

..............................

 

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
ตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. 2539 ให้มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 30 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และโดยอนุมัติสภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 5/2540 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2540 จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชน
เพื่อปริญญา พ.ศ. 2540"

ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2540 เป็นต้นไป

ข้อ 3   บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศอื่นใด ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4   ในระเบียบนี้

สถาบัน   หมายความว่า   สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

กศ.ป.ป.   หมายความว่า   การศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา

อธิการบดี   หมายความว่า   อธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

สภาประจำสถาบัน   หมายความว่า   สภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้อ 5   ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบนี้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ

ประเภท ก   ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ประเภท ข   ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเป็นรายปี

ประเภท ค   ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเป็นรายภาคเรียน

ประเภท ง   ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนวิชาเรียน

ประเภท จ   ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง

ข้อ 6   ให้กำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทต่างๆ ตามข้อ 5 ไว้ดังต่อไปนี้

6.1   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก
6.1.1   ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 200 บาท
6.1.2   ค่าประกันของเสียหายทั่วไป 500 บาท

6.2   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ข
6.2.1   ค่าบำรุงกีฬา 200 บาท
6.2.2   ค่าบำรุงห้องพยาบาลและบริการสุขภาพ 200 บาท
6.2.3   ค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท

6.3   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค
6.3.1   ค่าบำรุงการศึกษา / สถาบัน 700 บาท
6.3.2   ค่าบำรุงห้องสมุด 200 บาท
6.3.3   ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาโปรแกรมวิชา ให้สภาประจำสถาบันกำหนดโปรแกรมวิชา และอัตราค่าธรรมเนียมตามความจำเป็น แล้วออกเป็นประกาศของสถาบัน

6.4   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง
6.4.1   ค่าลงทะเบียนรายวิชาภาคบรรยาย หน่วยกิตละ 200 บาท
6.4.2   ค่าลงทะเบียนรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ 300 บาท

6.5   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท จ
6.5.1   การธรรมเนียมการสอบวัดความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ 300 บาท
6.5.2   ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท
6.5.3   ค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพเป็นนักศึกษา
            เพราะเหตุไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษาตามข้อ 6.3.1 200 บาท
            และให้จ่ายค่าบำรุงการศึกษาของภาคเรียนที่ค้างชำระด้วย
6.5.4   ค่ารักษาสภาพนักศึกษาภาคเรียนละ 700 บาท
6.5.5   ค่าปรับของหอสมุด กรณีนักศึกษาส่งสิ่งพิมพ์ที่ยืมล่าช้ากว่ากำหนด
      ให้เป็นไปตามประกาศสถาบัน
6.5.6   ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัณฑิต 300 บาท
6.5.7   ค่าขึ้นทะเบียนอนุปริญญา และประกาศนียบัตร 100 บาท
6.5.8   ค่าใบรับรองผลการศึกษา 20 บาท
- ค่าส่งภายในประเทศ ชุดละ
40 บาท
- ค่าส่งต่างประเทศ ชุดละ
80 บาท
6.5.10  ค่าธรรมเนียมในการออกประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษา
            ที่ขอรับหลังจากวันที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกินกว่า 3 เดือน ฉบับละ 500 บาท
6.5.11  ค่าปรับการลงทะเบียนช้ากว่ากำหนดตามประกาศของสถาบัน วันละ 50 บาท
            แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
6.5.12  ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารต่างๆ นอกเหนือจากที่สถาบันจัดให้ ในกรณีปกติแล้ว
            เมื่อมาขอใหม่ ฉบับละ 50 บาท

ข้อ 7   ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาไว้แล้ว จะไม่คืนให้กับนักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่

7.1   กรณีที่นักศึกษาถอนลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งหมด หรือแต่บางส่วน หรือจ่ายค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน ให้จ่ายค่าธรรมเนียมตามข้อ 6.4 คืนแล้วแต่กรณี

7.2   ค่าประกันของเสียหายทั่วไป ในข้อ 6.1.2 จะขอรับคืนจำนวนคงเหลือ เมื่อได้หักหนี้สินผูกพันที่ต้องชำระไว้แล้วภายหลังการพ้นสภาพ
การเป็นนักศึกษา

7.3   กรณีที่สถาบันงดสอนรายวิชาใดๆ ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง ของรายวิชานั้น

ข้อ 8   ให้สถาบันจัดทำประกาศกำหนดวันชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ และนักศึกษาอาจจะผ่อนผันการชำระเงินลงทะเบียนได้ ภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันกำหนดลงทะเบียนนั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลาชำระเงินแล้ว สถาบันจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น

ข้อ 9   การเก็บรักษาเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้ ให้สถาบันปฏิบัติตามระเบียบของราชการ เว้นแต่สภาประจำสถาบันจะกำหนด
เป็นอย่างอื่น

ข้อ 10   นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามข้อ 3 และ ข้อ 4 ของระเบียบสภาการฝึกหัดครู ว่าด้วยการรับจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ พ.ศ. 2536 ไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ 11   ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการใช้ระเบียบนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2540

 

สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
(นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์)
อุปนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม