ระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษา
สำหรับปวงชนเพื่อปริญญา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

..............................

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และมติสภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2541 จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมรายการเก็บเงินค่ากิจกรรมนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา ประเภท ค ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเป็นรายภาคเรียน ในข้อ 6 ดังนี้

 

"6.3.4 ค่ากิจกรรมนักศึกษา 50 บาท"

 

ทั้งนี้ให้เก็บเงินตามข้อ 6.3.4 ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2541

 

พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์
( ศิริ ทิวะพันธุ์ )
นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม