ระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษา
สำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2542

..............................

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การเก็บเงินธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชน
เพื่อปริญญา พ.ศ. 2540 ตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน พ.ศ. 2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 (2)
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และความตามข้อ 9 แห่งระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการจัดเงินรายได้
พ.ศ. 2541 โดยมติที่ประชุมสภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2542 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 "

ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3   ให้ยกเลิกความในข้อ 6.3 แห่งระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินธรรมเนียมการศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา พ.ศ. 2540 และใช้ความต่อไปนี้แทน

"6.3   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค
6.3.1   ค่าบำรุงสถาบัน 700 บาท
6.3.2   ค่าบำรุงหอสมุด 200 บาท
6.3.3   ค่าบริการใช้เทคโนโลยี 300 บาท
6.3.4   ค่ากิจกรรมนักศึกษา 50 บาท
6.3.5   ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อพัฒนาโปรแกรมวิชา ให้สภาประจำสถาบันกำหนดโปรแกรมวิชา และอัตราค่าธรรมเนียม
ตามความจำเป็น และให้ออกเป็นประกาศสถาบัน

ข้อ 4   ให้ยกเลิกความตามข้อ 6.5 แห่งระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชน
เพื่อปริญญา พ.ศ. 2540 และใช้ความต่อไปนี้แทน

"6.5   ค่าธรรมเนียมการการศึกษาประเภท จ
6.5.1   ค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ 300 บาท
6.5.2   ค่าคู่มือนักศึกษา 200 บาท
6.5.3   ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท
6.5.4   ค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพเป็นนักศึกษา
           เพราะเหตุไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 6.3.1 300 บาท
           และให้จ่ายค่าบำรุงการศึกษาของภาคเรียนที่ค้างชำระด้วย
6.5.5   ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 700 บาท
6.5.6   ค่าปรับของหอสมุด กรณีที่นักศึกษาส่งสิ่งพิมพ์ที่ยืมช้ากว่ากำหนด ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน
6.5.7   ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัณฑิต 300 บาท
6.5.8   ค่าขึ้นทะเบียนอนุปริญญา และประกาศนียบัตร 100 บาท
6.5.9   ค่าโอนเข้าเป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่น 300 บาท
6.5.10   ค่าใบรับรองผลการศึกษา 20 บาท
 - เพิ่มค่าส่งในประเทศ
20 บาท
 - เพิ่มค่าส่งต่างประเทศ
50 บาท
6.5.11   ค่าออกหนังสือรับรองอื่นๆ ฉบับละ 20 บาท
 - เพิ่มค่าส่งในประเทศ
20 บาท
 - เพิ่มค่าส่งต่างประเทศ
50 บาท
6.5.12   ค่าปรับการขอรับใบประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรเกินกว่า 3 เดือน
             นับจากวันที่สถาบันประกาศกำหนดรับ 200 บาท
6.5.13   ค่าปรับกรณีลงทะเบียนช้ากว่ากำหนดวันละ 50 บาท
6.5.14   ค่าโอนผลการเรียน 20 บาท
6.5.15   การยกเว้นรายวิชา หน่วยกิตละ 10 บาท

การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณค่าปรับตามข้อ 6.5.13 ให้นับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดให้ดำเนินการถึงวันที่มาดำเนินการ โดยการนับรวม
วันหยุดราชการด้วย เศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน"

ข้อ 5   ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา พ.ศ. 2540 และใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ จะขอรับคืนไม่ได้นอกจากกรณีดังต่อไปนี้

7.1   ค่าประกันของเสียหายทั่วไปในข้อ 6.1.2 จะขอรับได้เต็มจำนวน หรือจำนวนคงเหลือ เมื่อได้หักหนี้สินผูกพันที่ต้องชำระไว้แล้ว
ภายหลังพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

7.2   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา จะขอรับคืนได้เมื่อนักศึกษาได้ลาออก หรือลาพักการศึกษา ภายในวันสุดท้ายของการถอนหรือยกเลิกรายวิชาเรียนโดยไม่ได้สัญลักษณ์ W

7.3   ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทลงทะเบียนเรียนวิชาเรียน จะขอคืนได้เมื่อนักศึกษาได้ขอลาออก หรือลาพักการศึกษา ขอถอนหรือยกเลิก
รายวิชาเรียนนั้นๆ ในภาคการศึกษาที่กำหนด ภายในสุดท้ายของการขอถอนหรือยกเลิกรายวิชาเรียนโดยไม่ได้สัญลักษณ์ W หรือในกรณีที่สถาบันงดสอนในรายวิชานั้นๆ"

ข้อ 6   ยกเลิกความตามข้อ 8 แห่งระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเก็บเงินธรรมเนียมการศึกษา โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา พ.ศ. 2540 และใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 8 ให้สถาบันกำหนดการลงทะเบียนเรียน และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 สัปดาห์ นับตั้งแต่
วันเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาอาจขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายที่สถาบันกำหนดการลงทะเบียนเรียน"

ข้อ 7   ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจประกาศเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

 

พลเอกศิริ ทิวะพันธุ์
(ศิริ ทิวะพันธุ์)
นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม