ประกาศสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2544

..............................

 

เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ โดยมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และการวิจัย รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4(4.3) และ (4.3.4) แห่งระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และโดยความเห็นชอบของสภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2544
จึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ดังนี้

1   ให้เรียกชื่อค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี แทนค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาโปรแกรมวิชาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี

2   นักศึกษาปริญญาตรี ในประกาศนี้หมายถึง นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ และนักศึกษาปริญญาตรีตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) และมีความหมายรวมถึง นักศึกษาอนุปริญญาและนักศึกษาปริญญาตรีหลังอนุปริญญาด้วย

3   นักศึกษาปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในสถาบันในคณะและสาขาวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป เสียค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษเพิ่มเติม
จากค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติ ดังนี้

( 1 )   สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ

ภาคการศึกษาปกติ
1,000 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
500 บาท

( 2 )   สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะครุศาสตร์

ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ

ภาคการศึกษาปกติ
500 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
250 บาท

( 3 )   สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ

ภาคการศึกษาปกติ
700 บาท
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
350 บาท

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2544

 


(รองศาสตราจารย์ประวิตร ชูศิลป์)
อธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม