ระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
พ.ศ. 2541

..............................

 

เพื่อให้การดำเนินงานกิจการนักศึกษาของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 30 (2) แห่งพระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และโดยอนุมัติสภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ในการประชุมครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2541 จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การแต่งกายของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2541"

ข้อ 2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคปกติ ทุกระดับ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป

ข้อ 3   ให้ยกเลิกระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติ หรือประกาศของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาทุกฉบับ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4   การแต่งกายของนักศึกษาในเวลาเรียนปกติ

นักศึกษาชาย

( 1 )   ทรงผม   ให้ไว้ทรงผมรองทรงสั้น

( 2 )   หนวดเครา   ห้ามไว้หนวดเครา

( 3 )   เสื้อ   ให้ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น หรือแขนยาวไม่มีอินทรธนู มีกระเป๋าด้านซ้ายชนิดไม่มีฝากระเป๋า เนื้อผ้าไม่บางเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่คับ
หรือหลวมเกินไป

( 4 )   กางเกง   ให้ใช้กางเกงขายาวทรงสุภาพ ปลายขากางเกงไม่ยาว ไม่สั้น ไม่แคบ และไม่กว้างเกินไป กางเกงมีหูร้อยเข็มขัด เนื้อผ้าเรียบ สีกรมท่า หรือสีดำ ห้ามใช้กางเกงยีนส์ หรือกางเกงอื่นใดที่ผิดไปจากนี้

( 5 )   เข็มขัด   ให้ใช้เข็มขัดสายหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายของสถาบัน

( 6 )   ถุงเท้า   ให้ใช้ถุงเท้าสีดำ หรือสีเข้ม

( 7 )   รองเท้า   ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นสีดำ

นักศึกษาหญิง

( 1 )   ทรงผม   ให้ไว้ทรงผมแบบสุภาพเรียบร้อย

( 2 )   เสื้อ   ให้ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น เนื้อผ้าไม่บางเกินไป ไม่มีลวดลาย ไม่มัน ไม่ฉลุ ไม่ติดลูกไม้ ไม่ตีเกล็ด ไม่รัดรูป ลักษณะตัวเสื้อเป็นคนละท่อน ตัวเสื้อไม่มีกระเป๋า ไม่มีจีบ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และที่แขนเสื้อ

( 3 )   กระดุม   ให้ใช้กระดุมเสื้อที่มีเครื่องหมายของสถาบัน

( 4 )   กระโปรง   ให้ใช้กระโปรงสีดำ หรือสีกรมท่า เนื้อผ้าเรียบหนา ไม่มีลวดลายใดในเนื้อผ้า และไม่ใช้ผ้าชีฟอง ผ้าลูกไม้ ผ้าลูกฟูก ผ้าอัดพลีท
หรือผ้าอื่นใดที่เนื้อผ้าบางเกินไป

( 5 )   เข็มขัด   ให้ใช้เข็มขัดสายหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีเครื่องหมายของสถาบัน

( 6 )   เข็มเครื่องหมาย   ให้ใช้เครื่องหมายของสถาบันติดที่อกเสื้อด้านซ้าย

( 7 )   รองเท้า   ให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นสีดำ

ข้อ 5   การแต่งกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

นักศึกษาชาย แต่งกายตามระเบียบการแต่งกายของสถาบัน และผูกเนคไทตามสีของสถาบัน

นักศึกษาหญิง แต่งกายตามระเบียบการแต่งกายของสถาบัน สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีขาว หรือสวมรองเท้าผ้าใบสีขาว และสวมรองเท้าสีขาว

ข้อ 6   การแต่งกายของนักศึกษาในพิธี

6.1   การแต่งกายของนักศึกษาในพิธีไหว้ครู และพิธีการต่างๆ อันเนื่องในโอกาสพิเศษที่ทางสถาบันกำหนด

นักศึกษาชาย
แต่งกายตามแบบการแต่งกายของนักศึกษาในเวลาเรียนปกติ คือ กางเกงขายาวสีกรมท่า เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทสีเขียวตามสีของสถาบัน สวมรองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น และถุงเท้าสีดำ

นักศึกษาหญิง
แต่งกายตามแบบการแต่งกายของนักศึกษาในเวลาเรียนปกติ คือ กระโปรงสีกรมท่า เสื้อเชิ้ตสีขาวกลัดกระดุมคอ รองเท้าหนังหุ้มส้น
สีดำ (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีขาว ถุงเท้าสีขาว)

6.2   การแต่งกายของนักศึกษาในระหว่างออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสาขาวิชาการศึกษา

นักศึกษาชาย
ให้แต่งกายตามประกาศของสถาบัน ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาในเวลาเรียนปกติ และผูกเนคไทตามสีของสถาบัน

นักศึกษาหญิง
ให้แต่งกายตามประกาศของสถาบัน ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาในเวลาเรียนปกติ

6.3   การแต่งกายของนักศึกษาในระหว่างออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสาขาวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์

นักศึกษาชาย
แต่งกายตามประกาศของสถาบัน ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาในเวลาเรียนปกติ และผูกเนคไทตามสีของสถาบัน
หรือชุดแต่งกายอื่นที่สถานประกอบการกำหนด หรือกรรมการบริหารโปรแกรมวิชากำหนด

นักศึกษาหญิง
แต่งกายตามประกาศของสถาบัน ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาในเวลาเรียนปกติ หรือชุดแต่งกายอื่นที่สถานประกอบการกำหนด หรือกรรมการบริหารโปรแกรมวิชากำหนด

ข้อ 7   การแต่งกายของนักศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เครื่องแบบบัณฑิตชาย
( 1 )   ให้แต่งกายชุดสากลทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย สีเทาเข้ม หรือสีน้ำเงินเข้มเท่านั้น
( 2 )   เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวแบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย
( 3 )   ผูกเนคไทตามสีของสถาบัน
( 4 )   รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ถุงเท้าสีดำ
( 5 )   ผู้ที่เป็นข้าราชการจะแต่งเครื่องแบบให้ใช้เครื่องแบบปกติขาว
( 6 )   สวมครุยตามวิทยฐานะ

เครื่องแบบบัณฑิตหญิง
( 1 )   ให้แต่งกายตามประกาศของสถาบัน ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
( 2 )   สวมรองเท้าหนังสือหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว
( 3 )   สวมถุงน่องสีเนื้อ
( 4 )   ผู้เป็นข้าราชการจะแต่งกายเครื่องแบบ ให้ใช้เครื่องแบบปกติขาว
( 5 )   สวมครุยตามวิทยาฐานะ

ข้อ 8   ชุดแต่งกายอื่นๆ

8.1   นักศึกษาหญิงที่มีครรภ์ ไม่ต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษา อนุโลมให้สวมชุดคลุมท้อง สีสุภาพ ไม่มีลวดลาย

8.2   นักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือวิสามัญให้แต่งเครื่องแบบมาเรียนได้ในวันที่เรียนวิชาดังกล่าว

8.3   ชุดกีฬา ให้แต่งกายชุดกีฬามาเรียนได้ในวันที่เรียนภาคปฏิบัติวิชาพลศึกษา

8.4   ชุดปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษาที่มีการเรียนภาคปฏิบัติ ให้สวมชุดปฏิบัติงานได้ในวันที่เรียนวิชาที่มีภาคปฏิบัติเท่านั้น

8.5   ชุดปฏิบัติงานที่โปรแกรมวิชากำหนดให้มี ต้องได้รับอนุญาตจากสถาบันฯ

ข้อ 9   ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541

 

ประวิตร ชูศิลป์
(รองศาสตราจารย์ประวิตร ชูศิลป์)
อธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม