ระเบียบกรมการรักษาดินแดน
ว่าด้วย การฝึกวิชาทหาร ร.ด.

..............................

 

ตามระเบียบกรมการรักษาดินแดน ว่าด้วยการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2516 กำหนดให้บุคคลซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่ง ได้เข้ารับการฝึก
และศึกษากิจการทหาร รวมทั้งการดำเนินการทางธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไว้เป็นกำลังสำรองของชาติ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ต้องมีลักษณะ
และคุณสมบัติดังนี้

ลักษณะและคุณสมบัติ

1.   เป็นชายมีสัญชาติไทย

2.   อายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์

3.   ไม่เป็นทหารประจำการ กองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว

4.   กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ทำการฝึกสอนวิชาการทหารในปีแรกของการศึกษ

5.   มีผลการสอบชั้น มศ. 3 ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (นศท) จะสมัครได้ที่ศูนย์ฝึกหัดกำลังสำรอง และมณฑลทหารบก หรือจังหวัดทหารบกที่มีแผนการศึกษา
วิชาทหาร หรือสมัครได้ที่แผนกวิชาทหารของสถานศึกษานั้นๆ ในระหว่างเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยผู้สมัครจะใช้หนังสือรับรองการสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เป็นหลักฐานการสมัครก็ได้

สิทธิและการขอรับสิทธิต่างๆ

1.   ในระหว่างที่เข้ารับการฝึกทหารอยู่ จะได้รับการยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ในยามปกติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร

2.   หากสำเร็จตามหลักสูตร จะได้รับสิทธิ ดังนี้

ก.   สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 รับราชการทหารกองประจำการ 1 ปี 6 เดือน ถ้าร้องขอเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จะได้รับสิทธิรับราชการทหารเพียง 1 ปี

ข.   สำเร็จชั้นปีที่ 2 รับราชการทหารกองประจำการ 1 ปี ถ้าร้องขอเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จะได้รับสิทธิรับราชการทหารเพียง 1 ปี

ค.   สำเร็จชั้นปีที่ 3 ให้ขึ้นทะเบียนกองประจำการ แล้วปลดเป็นทหารไม่ต้องรับราชการทหาร

สิทธิการแต่งตั้งยศทหาร

1.   ผู้สำเร็จชั้นปีที่ 2 เมื่อสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จะได้รับยศเป็นสิบตรี จ่าตรี หรือจ่าอากาศตรี

2.   ผู้สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 3 เมื่อขึ้นกองทะเบียนประจำการ และปลดเป็นกองหนุนแล้ว จะได้รับยศเป็นสิบโท

3.   ผู้สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 4 จะได้รับแต่งตั้งยศเป็นสิบเอก

4.   ผู้สำเร็จการฝึกชั้นปีที่ 5 จะได้รับแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี

 

การขอผ่อนผันการตรวจคัดเลือกทหาร

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร หรือบุคคลชายโดยทั่วไปมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารเพื่อเป็นทหารกองประจำการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร แต่ถ้ากำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่ง และมีประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจคัดเลือกทหารก็ได้ แต่เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วต้องไปตรวจคัดเลือกทหารทันที

การขอผ่อนผันการคัดเลือกทหาร ให้ปฏิบัติดังนี้

1.   นำ สด.9 มายื่นความจำนงขอผ่อนผันต่อเจ้าหน้าที่แผนกวิชาทหารของสถาบันด้วยตนเอง ตามวัน เวลา ที่สถาบันระบุไว้ ซึ่งจะทำเรื่องขอผ่อนผันให้ระหว่างเดือนสิ่งหาคมและเดือนกันยายนของทุกปี

2.   เมื่อกระทรวงกลาโหมอนุญาตผ่อนผันการตรวจคัดเลือกแล้ว สถาบันจะสำเนาการอนุญาตประกาศให้ทราบทันที

3.   ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันแล้ว ต้องไปรับหมายเรียก และต้องไปขานชื่อแสดงตนในวันตรวจคัดเลือก แต่ไม่ต้องตรวจคัดเลือก หากไม่ไปจะถือว่า
มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

4.   สถาบันจะขอผ่อนผันการตรวจคัดเลือกทหารให้กับผู้มาแสดงความจำนงเพื่อขอผ่อนผันเท่านั้น สำหรับผู้ไม่ประสงค์จะขอผ่อนผันต้องไปตรวจคัดเลือกทหาร ถ้าได้รับการคัดเลือกเป็นทหารประจำการ ต้องเข้าประจำการตามวันเวลาที่กรมการนั้นเรียกทันที จะอ้างสิทธิกำลังศึกษาอยู่ไม่ได้ เมื่อปลดจากทหารประจำการแล้วจึงกลับมาศึกษาต่อตามปกติ

5.   การขอถอนการผ่อนผัน สถาบันจะขอถอนการผ่อนผันการตรวจคัดเลือกทหารให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถานศึกษา ภายหลังหมดสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว