ประกาศสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาของสถาบัน พ.ศ. 2544

..............................

 

ด้วยเห็นเป็นการสมควรจัดสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดทำการสอนในสถาบันเป็นกลุ่มสาขาวิชา เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารงานของสถาบัน
และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับต่างๆ ที่ได้มีการอ้างถึงในกลุ่มสาขาวิชาของสถาบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38(1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยความเห็นชอบของสภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2544 จึงออกประกาศการแบ่งกลุ่มสาขาวิชาของสถาบัน ดังนี้

1.   กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาที่ทำการสอนอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

2.   กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาที่ทำการสอนอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์

3.   กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาวิชาที่ทำการสอนอยู่ในคณะวิทยาการจัดการ และคณะบริหารธุรกิจ

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2544

 

ประวิตร ชูศิลป์
(รองศาสตราจารย์ประวิตร ชูศิลป์)
อธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม