ประกาศสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเปิดบัญชีเงินฝาก

..............................

 

เพื่อให้การดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษามีความสอดคล้องกับระบบการจัดเก็บเงินของสถาบัน และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเหมาะสม
เกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินของทั้งฝ่ายสถาบัน และฝ่ายนักศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้บริหาร ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 จึงให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก
เพื่อใช้ตัดโอนบัญชีชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้ให้สำนักส่งเสริมวิชาการดำเนินการประสานงานเพื่อเปิดบัญชีให้เสร็จสิ้น พร้อมกระบวนการในการรับรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิต โดยให้นักศึกษาฝากเงินเพื่อขอเปิดบัญชีคนละไม่น้อยกว่า 100 บาท

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

 

ประวิตร ชูศิลป์
(รองศาสตราจารย์ประวิตร ชูศิลป์)
อธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม