ประกาศสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป
ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ. 2536 เรียนรายวิชาเพิ่มเติม

..............................

 

อ้างถึงประกาศวิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
ตามหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ. 2536 เรียนรายวิชาเพิ่มเติม ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ความละเอียดทราบแล้วนั้น เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับโครงสร้าง
ของหลักสูตร สถาบันจึงยกเลิกประกาศดังกล่าว และให้ใช้ข้อกำหนดของหลักสูตรวิทยาลัยครู ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2536 แทน ดังนี้

1.   ผู้ที่ไม่เคยผ่านการศึกษารายวิชา 3521101 การบัญชี 1 , 3521102 การบัญชี 2 จะต้องศึกษารายวิชาดังกล่าว โดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์สำเร็จ
การศึกษา ข้อกำหนดนี้ให้ยกเว้นเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางด้านบัญชี

2.   ผู้ที่ไม่เคยผ่านการศึกษารายวิชา 3541101 หลักการตลาด จะต้องศึกษารายวิชานี้ โดยไม่นับหน่วยกิตในเกณฑ์สำเร็จการศึกษา ข้อกำหนดนี้ให้ยกเว้นเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าทางด้านการตลาด

กรณีที่นักศึกษาเคยศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งมาแล้ว ให้ทำคำร้องขอยกเว้นวิชาเรียนได้ตามระเบียบ และให้ใช้ประกาศนี้สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2541

 

เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม