ประกาศสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2541

..............................

 

เพื่อให้การสอบประจำภาคการศึกษา หรือการสอบระหว่างภาคการศึกษาของคณะต่างๆ ในสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นไปในแนวเดียวกัน อาศัยความตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี จึงกำหนดให้มีข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาไว้ เพื่อถือปฏิบัติดังนี้

ข้อ 1   ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตาราง และห้องสอบที่คณะ หรือสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามได้ประกาศไว้ หากไม่มาเข้าสอบตามตารางและห้องสอบที่กำหนด ถือว่าขาดสอบในกระบวนวิชานั้น

ข้อ 2   ในกรณีผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายเกิน 15 นาที แต่ไม่เกิน 30 นาที จะเข้าสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบ และไม่อนุญาตให้ต่อเวลาสอบ

ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายเกินกว่า 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

ข้อ 3   ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาให้ผู้คุมสอบตรวจทุกครั้งที่เข้าสอบ

ในกรณีที่ผู้เข้าสอบไม่มีเอกสารตามความในวรรคแรก ให้ผู้เข้าสอบขอหนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะ
ที่ผู้เข้าสอบสังกัดมาแสดง จึงจะเข้าสอบได้ และไม่อนุญาตให้ต่อเวลาสอบ

ข้อ 4   ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งประจำตามที่นั่งสอบที่กำหนดให้ จะเปลี่ยนที่นั่งสอบก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้

ข้อ 5   ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพตามประกาศสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2541

ข้อ 6   ผู้เข้าสอบจะต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จำเป็นเกี่ยวกับการเขียนมาเอง เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ไม้ฉาก ไม้โปรแทรกเตอร์ วงเวียน เป็นต้น และไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งของทุกชนิดจากผู้เข้าสอบอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบ

ข้อ 7   ห้ามผู้เข้าสอบนำตำรา บันทึก เอกสาร เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่มีสูตร สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบในกระบวนวิชานั้นๆ เข้าห้องสอบ
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตไว้ในข้อสอบของกระบวนวิชานั้นๆ และผู้เข้าสอบจะต้องจัดหามาเอง

ข้อ 8   ระหว่างการสอบ ห้ามผู้เข้าสอบพูดหรือติดต่อซึ่งกันและกัน หรือก่อการรบกวนแก่ผู้อื่น เช่น สูบบุหรี่ ส่งเสียงดัง เป็นต้น

ข้อ 9   ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่แจ้งไว้ในข้อสอบ เมื่อส่งสมุดคำตอบ และ/หรือ กระดาษคำตอบแล้ว จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ อีกไม่ได้

ข้อ 10   การขอสมุดคำตอบ และ/หรือ กระดาษคำตอบเพิ่มเติม หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการสอบ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ให้ผู้เข้าสอบขอหรือถาม
จากผู้คุมสอบเท่านั้น

ข้อ 11   ห้ามผู้เข้าสอบฉีกหรือนำสมุดคำตอบ และ/หรือ กระดาษใดๆ ที่แจกในห้องสอบออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ

ข้อ 12   ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อการสอบได้ดำเนินการผ่านพ้นไปแล้ว 30 นาที นับตั้งแต่เริ่มสัญญาณให้เข้าสอบ และรอจนกว่าผู้คุมสอบจะมาเก็บสมุดคำตอบ และ/หรือ กระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว

การขออนุญาตออกจากห้องสอบชั่วคราว หรือหลังระยะเวลาที่กำหนดในวรรคแรกให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้คุมสอบ

ข้อ 13   หากผู้เข้าสอบต้องการส่งสมุดคำตอบ และ/หรือ กระดาษคำตอบก่อนหมดเวลาในกำหนดไว้ ให้ยกมือขึ้น และรอจนกว่าผู้คุมสอบจะมาเก็บสมุดคำตอบ และ/หรือ กระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะออกจากห้องสอบได้

กรณีที่ผู้เข้าสอบมิได้ทำข้อสอบให้ดำเนินการตามความในวรรคแรกเช่นเดียวกัน

ข้อ 14   เมื่อมีสัญญาณหมดเวลา ห้ามผู้เข้าสอบเขียนต่อไปอีก ให้ผู้เข้าสอบวางสมุดคำตอบ และ/หรือ กระดาษคำตอบไว้บนโต๊ะของตน และรอจนกว่าผู้คุมสอบ
จะมาเก็บสมุดคำตอบ และ/หรือ กระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะออกจากห้องสอบได้

ข้อ 15   เมื่อผู้เข้าสอบได้ส่งสมุดคำตอบ และ/หรือ กระดาษคำตอบแก่ผู้คุมสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าสอบจะต้องออกไปให้พ้นจากบริเวณห้องสอบทันที
และไม่กระทำการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบอื่นที่กำลังสอบอยู่

ข้อ 16   ในกรณีผู้เข้าสอบต้องสงสัยกระทำการทุจริต ให้ผู้คุมสอบมีอำนาจค้นตัวผู้เข้าสอบได้

ข้อ 17   ในกรณีที่ผู้เข้าสอบผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนประกาศนี้ หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบกระบวนวิชาใดๆ เมื่อได้สอบสวนแล้ว ประธานกรรมการหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการสอบมีอำนาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบในกระบวนวิชานั้น หรือสั่งไม่ให้ตรวจคำตอบกระบวนวิชานั้น โดยถือว่าสอบตกเฉพาะ
ในกระบวนวิชาก็ได้

ถ้าหากกระทำดังกล่าวในวรรคแรกเข้าลักษณะร้ายแรง อาจไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบต่อก็ได้

ข้อ 18   ผู้เข้าสอบผู้ใดกระทำการทุจริตในการเข้าสอบกระบวนวิชาใด ให้ประธานคณะกรรมการ หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสอบรายงานต่อคณบดี
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะสอบสวนพิจารณาลงโทษเป็นสองสถานตามลักษณะของความผิด คือ ให้ระดับคะแนนผลการเรียนเป็น E ในกระบวนวิชาที่ทุจริตนั้น หรือสั่งยกเลิกการลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ 19   กรณีกระทำการทุจริต โดยการคัดลอกคำตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้เข้าสอบนั้นได้สมคบกันทุจริต

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2541

 

ประวิตร ชูศิลป์
(รองศาสตราจารย์ประวิตร ชูศิลป์)
อธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม