ประกาศสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติ
พ.ศ. 2541

..............................

 

เพื่อให้การดำเนินงานกิจการนักศึกษาของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และโดยอนุมัติสภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2541 จึงประกาศเรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติ ไว้ดังนี้

ข้อ 1   ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2541"

ข้อ 2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนักศึกษาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคปกติ ทุกระดับ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป

ข้อ 3   ให้ยกเลิกระเบียบ คำสั่ง แนวปฏิบัติ หรือประกาศของสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมของภาคปกติทุกฉบับ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4   นักศึกษาของสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะที่สังกัดตามเกณฑ์ที่กำหนด
จึงจะมีสิทธิขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ จะสำเร็จการศึกษาได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติกิจกรรมพิเศษซ่อมเสริม เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อ 5   นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี 4 ปี) บังคับกิจกรรมต่อไปนี้
( 1 )   ปฐมนิเทศของสถาบัน
( 2 )   พิธีไหว้ครู
( 3 )   พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา
( 4 )   พิธีถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ร่วมกับจังหวัด
( 5 )   กีฬาระหว่างคณะ
( 6 )   กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์
( 7 )   กิจกรรมเชียร์ของสถาบัน
( 8 )   กิจกรรมพัฒนาสถาบัน
และให้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะให้ครบเกณฑ์ ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา และคณะนั้นๆ

ข้อ 6   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 บังคับกิจกรรมต่อไปนี้
( 1 )   ประชุมพบผู้บริหารสถาบัน
( 2 )   พิธีไหว้ครู
( 3 )   พิธีถวายพระพร 12 สิงหาคม
( 4 )   กีฬาระหว่างคณะ
( 5 )   กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์
( 6 )   ประเพณีทอดกฐิน
( 7 )   กิจกรรมพัฒนาสถาบัน
( 8 )   ปัจฉิมนิเทศของสถาบัน (เฉพาะนักศึกษา 2 ปี หลังอนุปริญญา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี)
และให้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะให้ครบเกณฑ์ ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาของคณะนั้นๆ

ข้อ 7   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี หลังอนุปริญญา บังคับกิจกรรมต่อไปนี้
( 1 )   ประชุมพบผู้บริหารสถาบัน
( 2 )   พิธีไหว้ครู
( 3 )   พิธีถวายพระพร 5 ธันวาคม
( 4 )   กีฬาระหว่างคณะ
( 5 )   กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์
( 6 )   ประเพณีลอยกระทง
( 7 )   กิจกรรมพัฒนาสถาบัน
และให้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะให้ครบเกณฑ์ ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาของคณะนั้นๆ

ข้อ 8   นักศึกษาชั้นปีที่ 4 บังคับกิจกรรมต่อไปนี้
( 1 )   ประชุมพบผู้บริหารสถาบัน
( 2 )   พิธีไหว้ครู
( 3 )   ปัจฉิมนิเทศของสถาบัน
และให้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะให้ครบเกณฑ์ ตามประกาศว่าด้วยเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาของคณะนั้นๆ

ข้อ 9   การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทุกครั้ง ให้อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย หรือหัวหน้าโปรแกรมวิชา หรืออาจารย์ฝ่ายกิจกรรม สำนักกิจการนักศึกษาเป็นผู้ดูแล และลงนามบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในสมุดกิจกรรม

ข้อ 10   การปฏิบัติกิจกรรมพิเศษของนักศึกษา มี 2 กรณี ดังนี้

( 1 )   กิจกรรมกลาง ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกำหนดตามประกาศนี้ ติดต่อขอปฏิบัติกิจกรรมพิเศษซ่อมเสริมที่สำนักกิจการนักศึกษา

( 2 )   กิจกรรมคณะ ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกำหนดตามประกาศของแต่ละคณะ ติดต่อขอปฏิบัติกิจกรรมพิเศษซ่อมเสริมที่คณะ
ที่นักศึกษาสังกัด

ข้อ 11   นักศึกษาต้องรักษาสมุดกิจกรรมไว้มิให้ชำรุดเสียหาย และส่งมอบสำนักกิจการนักศึกษา ภายในวันที่ 10 มกราคม ของทุกปี

กรณีที่สมุดกิจกรรมหาย จะต้องยื่นคำร้องขอมีสมุดกิจกรรมเล่มใหม่ และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมขอมีสมุดกิจกรรมเล่มใหม่ เล่มละ 50 บาท

ข้อ 12   ในการลงทะเบียนวิชาเรียนทุกต้นปีการศึกษา นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาใหม่ได้

ข้อ 13   นักศึกษาจะต้องกรอกผลการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษาลงในสำเนาคู่ฉบับให้ครบถ้วน แล้วมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาเก็บรักษาไว้
และในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะจบการศึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษานำสำเนาคู่ฉบับนี้ ส่งมอบให้สำนักกิจการนักศึกษาเก็บรักษาไว้ เพื่อเป็นฐานในการออกใบรับรองความประพฤติ และใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Activity Transcript)

ข้อ 14   นักศึกษาจะต้องเป็นสมาชิกชมรมและชุมนุม อย่างน้อยคนละ 1 ชมรม และ 1 ชุมนุม และเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม และชุมนุมทุกครั้ง

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541

 

ประวิตร ชูศิลป์
(รองศาสตราจารย์ประวิตร ชูศิลป์)
อธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม