ประกาศวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก
เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายชุดฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

..............................

 

ด้วยขณะนี้วิทยาลัยเห็นว่ามีนักศึกษาที่เรียนวิชาภาคปฏิบัติ เช่น พลศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ และเกษตร เป็นต้น แต่งกายชุดฝึกภาคปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ เช่น แต่งชุดงานแทนชุดนักศึกษา เข้าเรียนในวิชาฝึกปฏิบัติงานของตน หรือชุดที่แต่ละกลุ่มกำหนดขึ้นเอง ซึ่งไม่มีในระเบียบของวิทยาลัย สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น วิทยาลัยจึงขอประกาศข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายชุดฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ดังนี้

1.   ให้แต่งกายชุดฝึกงานได้เฉพาะชั่วโมงที่มีการปฏิบัติงานเท่านั้น เมื่อจะไปเรียนวิชาอื่นที่ไม่ใช่วิชาฝึกปฏิบัติงาน จะต้องเปลี่ยนเป็นชุดนักศึกษาตามปกติ

2.   ในกรณีที่นักศึกษาสวมเสื้อคลุมในการฝึกปฏิบัติงานเท่านั้น จะต้องสวมเสื้อคลุมทับชุดนักศึกษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

3.   ห้ามสวมเสื้อชุดอื่นใดที่นักศึกษากำหนดขึ้นใช้เองภายในกลุ่ม ซึ่งไม่เป็นระเบียบของวิทยาลัยทับชุดนักศึกษา

หากนักศึกษาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแต่งกายของนักศึกษา ซึ่งจะถูกลงโทษตามระเบียบดังนี้คือ

1.   เตือน
2.   ภาคทัณฑ์
3.   พักการเรียน
4.   ให้ออกจากสถานศึกษา
5.   ไล่ออกจากสถานศึกษา

ทั้งนี้ให้เป็นไปควรแก่กรณีของความผิดนั้น

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2525

 

มังกร ทองสุขดี
(รองศาสตราจารย์มังกร ทองสุขดี)
อธิการบดี