ประกาศสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาโปรแกรม
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2542

..............................

 

ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ เพื่อการพัฒนาโปรแกรมวิชา ภาคปฏิบัติ
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 และโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2540 อาศัยระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ข้อ 4.3.4 และระเบียบสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ข้อ 6.3.4 โดยความเห็นชอบของสภาประจำสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2542 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 สถาบันจึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาโปรแกรมวิชาในแต่ละคณะ ดังต่อไปนี้

1. คณะครุศาสตร์

1.1   โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคการศึกษาละ 300 บาท
1.2   โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ภาคการศึกษาละ 300 บาท
1.3   โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาละ 300 บาท
1.4   โปรแกรมวิชาพลศึกษา ภาคการศึกษาละ 300 บาท
1.5   โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภาคการศึกษาละ 300 บาท
1.6   โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ภาคการศึกษาละ 300 บาท
1.7   โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ ภาคการศึกษาละ 300 บาท
1.8   โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาละ 300 บาท
1.9   โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ ภาคการศึกษาละ 300 บาท
1.10  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 500 บาท
1.11  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาคการศึกษาละ 500 บาท
1.12  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ภาคการศึกษาละ 500 บาท
1.13  โปรแกรมวิชาเคมี ภาคการศึกษาละ 500 บาท
1.14  โปรแกรมวิชาชีววิทยา ภาคการศึกษาละ 500 บาท
1.15  โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 500 บาท
1.16  โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ภาคการศึกษาละ 500 บาท
1.17  โปรแกรมวิชาเกษตรกรรม ภาคการศึกษาละ 500 บาท
1.18  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา ภาคการศึกษาละ 700 บาท

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.1   โปรแกรมวิชาเคมี ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
2.2   โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
2.3   โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
2.4   โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
2.5   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
2.6   โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ ภาคการศึกษาละ 700 บาท
2.7   โปรแกรมวิชาสุขศึกษา ภาคการศึกษาละ 700 บาท
2.8   โปรแกรมวิชาคหกรรมทั่วไป ภาคการศึกษาละ 700 บาท
2.9   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคการศึกษาละ 700 บาท
2.10  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
2.11  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล)
ภาคการศึกษาละ

1,000

บาท

2.12  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต)
ภาคการศึกษาละ

1,000

บาท

3. คณะเกษตรและอุตสาหกรรม

3.1   โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 700 บาท
3.2   โปรแกรมวิชาพืชศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 700 บาท
3.3   โปรแกรมวิชาสัตวบาล ภาคการศึกษาละ 700 บาท
3.4   โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาคการศึกษาละ 700 บาท
3.5   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท

4. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.1   โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 300 บาท
4.2   โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาละ 300 บาท
4.3   โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน ภาคการศึกษาละ 300 บาท
4.4   โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภาคการศึกษาละ 300 บาท
4.5   โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาคการศึกษาละ 500 บาท

5. คณะวิทยาการจัดการ

5.1   โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 500 บาท
5.2   โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาคการศึกษาละ 500 บาท
5.3   โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ ภาคการศึกษาละ 500 บาท
5.4   โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ภาคการศึกษาละ 500 บาท

 

ค่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาโปรแกรมวิชา ตามประกาศนี้ใช้กับนักศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรีทุกประเภท ที่เข้าเรียน
ในปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่เรียนในภาคเรียนฤดูร้อน ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษกึ่งหนึ่งของภาคเรียนปกติ

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

 

ประวิตร ชูศิลป์
(รองศาสตราจารย์ประวิตร ชูศิลป์)
อธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม