เข้าสู่ระบบเพื่ออัพโหลดรูปภาพ

เข้าสู่ระบบเพื่ออัพโหลดรูปภาพ


** รหัสผ่านให้ใช้ วัน-เดือน-ปี เกิดของนักศึกษา เช่น 25122515 คือเกิดวันที่ 25 ธ.ค. 2515

ขั้นตอนการเตรียมรูปภาพ เพื่อ Upload ทำบัตรนักศึกษา

UpLoad รูปทำบัตรนักศึกษา


งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ติดต่อ งานรับเข้าศึกษา โทร. 055267050