EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  

สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา


ข้อมูลสําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา


ตัวอย่างรูปถ่ายชุดครุย


กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต