EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  

พัฒนาบุคลากร


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ประกาศ ฯ คณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2563

คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร มรพส.

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2564

ประกาศ ฯ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกู้ยืมเงินเพื่อการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2549

ประกาศ ฯ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลงานทางวิชาการสายวิชาการ และสายสนับสนุน 2565

ประกาศ ฯ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรภายนอก พ.ศ.2552

ประกาศ ฯ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมของบุคลากร พ.ศ.2552

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุน ครั้งที่ 3-2564 วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

download แบบฟอร์มต่างๆ

ใบสำคัญรับเงิน

แบบยืนยันการเผยแพร่บทความวิชาการ ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. (สำหรับผู้ที่เคยได้รับทุนนำเสนอผลงานต่า

แบบฟอร์ม ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ (ล่าสุด 2 ก.พ.60)