EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  

พัฒนาบุคลากร


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประกาศฯ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาชีพเฉพาะฯ พ.ศ.2562

ประกาศฯ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

ประกาศ ฯ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2562

ประกาศ ฯ หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคลากรเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากร โครงการส่งเสริมบุคลากรฝึกอบรมฯ พ.ศ.2562

ประกาศ ฯ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกู้ยืมเงินเพื่อการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2549

ประกาศ ฯ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดทำผลงาน ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2559

ประกาศ ฯ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2554

ประกาศ ฯ แนวปฏิบัติการให้เงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ พ.ศ.2558

ประกาศ ฯ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

ประกาศ ฯ หลักเกณ์การให้ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ พ.ศ.2556

ประกาศ ฯ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรภายนอก พ.ศ.2552

ประกาศ ฯ หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมของบุคลากร พ.ศ.2552

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

download แบบฟอร์มต่างๆ

ใบสำคัญรับเงิน

แบบยืนยันการเผยแพร่บทความวิชาการ ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. (สำหรับผู้ที่เคยได้รับทุนนำเสนอผลงานต่า

แบบฟอร์ม ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ (ล่าสุด 2 ก.พ.60)