EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการย้ายสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
03 มิ.ย. 2566

ประกาศการจองรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 1/2566
31 พ.ค. 2566
**เปิดระบบจอง 10 - 12 มิถุนายน 2566**

แจ้งความประสงค์การรับใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
29 พ.ค. 2566
สำหรับนักศึกษาที่อนุมัติจบวันที่ 21 เม.ย. 65 และ 27 มิ.ย. 65

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2566
28 พ.ค. 2566
สมัครพร้อมรายงานตัว 29 พ.ค. - 9 มิ.ย. 66 เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566
28 พ.ค. 2566
รายงานตัว 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 66

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566
15 พ.ค. 2566
รับสมัคร 15 พ.ค. - 15 ก.ค. 66

กำหนดการและขั้นตอนการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
01 พ.ค. 2566
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (เฉพาะ รหัส 64 และ รหัส 65 หลักสูตร 4 ปี เท่านั้น)

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2
30 เม.ย. 2566
รับสมัครตั้งแต่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 66

การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2565
05 เม.ย. 2566
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 3/2565

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคปกติ ที่เปิดสอน เทอม 1/2566
03 ก.พ. 2566
จองรายวิชาเลือกเสรี ครั้งที่ 2 (8 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566)

ประชาสัมพันธ์การจองวิชาเลือกเสรีภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2566
16 ม.ค. 2566
จองวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์การจองวิชาเลือกเสรีภาคพิเศษ (วันเสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 3/2565
16 ม.ค. 2566
จองวิชาเลือกเสรี ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2566

คู่มือนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
18 ต.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาปริญญาโท- ปริญญาเอก

ตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียน
17 ก.ค. 2565
ใช้ตรวจสอบห้องเรียนและอาคารเรียน ทั้งส่วนทะเลแก้วและส่วนวังจันทน์

ตรวจสอบเลขที่พัสดุการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา (นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา)
03 ก.ค. 2565
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น

ขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2565
09 มิ.ย. 2565

 

กำหนดการ

CALENDER   มิถุนายน 2566

Campus Tour  มิถุนายน 2566




คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คำถามที่พบบ่อย และแบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ )

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

งานรับเข้านักศึกษา  งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)