EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  

อัตราค่าบำรุงการศึกษา**กรณีนำไปใช้แนบเอกสารการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา กรุณาคลิ๊กเลือกปริญญา และปริ้นนำส่งให้กองคลังเพื่อดำเนินการจัดการเอกสารการเบิก**ปริญญา ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย)
(บาท/ภาคการศึกษา)
1-6
หน่วยกิต
7-15
หน่วยกิต
16-22
หน่วยกิต
มากกว่า
หน่วยกิต
1. ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
    1 . 1 วิชาเอกคณิตศาสตร์และวิชาเอกวิทยาศาสตร์
5,500 6,500 7,500 8,500
    1 . 2 อื่น ๆ นอกเหนือจาก 1.1 5,300 6,300 7,300 8,300
2. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 6,000 7,000 8,000 9,000
3. ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300
4. ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300
5. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300
6. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300
7. ปริญญาบัญชีบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300
8. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 8,000 9,000 10,000 11,000
9. ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300
10. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 6,000 7,000 8,000 9,000
11. ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต 7,000 8,000 9,000 10,000
12. ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300
13. ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300
14. ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300
15. ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 7,000 8,000 9,000 10,000
16. ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300
17. ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 7,000 8,000 9,000 10,000
18. ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต 10,000 20,000 30,000 40,000ปริญญา ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย)
(บาท/ภาคการศึกษา)
1-6
หน่วยกิต
7-12
หน่วยกิต
มากกว่า 12
หน่วยกิต
1. ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
    1 . 1 วิชาเอกคณิตศาสตร์และวิชาเอกวิทยาศาสตร์
6,500 8,300 11,100
    1 . 2 อื่น ๆ นอกเหนือจาก 1.1 6,400 8,000 10,800
2. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 7,300 9,000 11,500
3. ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 6,400 8,000 10,800
4. ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 6,400 8,000 10,800
5. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 6,400 8,000 10,800
6. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 6,200 8,000 10,700
7. ปริญญาบัญชีบัณฑิต 6,200 8,000 10,700
8. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 9,300 11,000 12,500
9. ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 6,400 8,000 10,800
10. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 7,300 9,000 11,500
11. ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต 8,300 10,000 11,500
12. ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต 6,400 8,000 10,800
13. ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 6,200 8,000 10,700
14. ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 6,400 8,000 10,800
15. ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 8,300 10,000 11,500
16. ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 6,400 8,000 10,800
17. ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 8,300 10,000 11,500

ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CLICK!